>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.



gilde documenten


Afbeeldingen Ingezonden door T. de Hoog.

“Fonds Groot Schippersgilde"



Veel beroepstakken waren vroeger georganiseerd in een gilde, zo ook de beurtvaart. Beoefening van de beurtvaart buiten de gilden om, was vaak onmogelijk. De gilden hielden toezicht op de prijzen, de kwaliteit van de vaartuigen en de correcte uitoefening van de dienst, maar de gilden deden meer.(Red.)

Twee eeuwen geleden waren er nog geen sociale voorzieningen, daarom werden er per beroepstak (gilde) voorzieningen getroffen om noodlijdende arbeiders toch voor armoede te behoeden. Dit was eigenlijk de voorloper van de moderne sociale voorzieningen.  

Zo ook het  “Fonds Groot Schippersgilde” opgericht op 14 augustus 1863. Het fonds verzorgde in Gouda wonende armlastige schippers- en schipperknechts* hunnen weduwen en minderjarige kinderen volgens de bij de reglementen gestelde regels.
Ieder deelnemer betaalde jaarlijks 3 gulden contributie, hiervan kon dan een wekelijkse toelage worden betaald aan gerechtigden met een maximum van 3 gulden. 

In1918 werd een schenking ontvangen van 75.000 gulden, hetgeen in die tijd een waar fortuin was. Dit geld werd belegd in 2,5 % staatslening. Van die rente konden uitkeringen en subsidies worden verstrekt. In 1942 werd nogmaals voor 1.000  gulden staatslening gekocht.

Het dagelijks bestuur werd verricht door 3 commissarissen, dit was eigenlijk een erebaantje. Van de baten en lasten werd ieder jaar een balans  aangeboden bij de gemeente Gouda voor fiattering.

In de loop der tijd kwam het beheer bij de Hoog, omdat de commissarissen en deelnemers meestal bij de Hoog in dienst waren .
In de jaren ’40 had het Fonds zich omdat er geen armlastige schippers meer te vinden waren en door invoering van landelijke Sociale Voorzieningen,  eigenlijk overleefd. Het fonds sukkelde door tot de jaren ‘90 waarna het in ’99 ontbonden werd

Het fortuin van 1918 was door de inflatie gereduceerd tot de huidige waarde van 75.000 gulden. De hoofdsom was n.l. gelijk gebleven omdat alleen de rente was gebruikt voor uitkeringen. De obligaties werden verhandeld op de beurs en brachten maar 33.500 op vanwege het lage rentepercentage van de staatslening

Dit bedrag is  naar diverse goede doelen gegaan.

Tekst: T. de Hoog.

*   Waarschijnlijk was het fonds er alleen voor hen, die werkzaam waren in de beurtvaart. De schippers van de wilde vaart waren, naar men zegt, over het algemeen niet georganiseerd en moesten alle risico's zelf dragen.
09
Bewijs van Lidmaatschap. (groter formaat)


Het Regelement  (1863).



01
2
3
4
05
06
06b
(groter formaat)


Blijkens een missive van Burgeneester en wethouders dd. 9 januari \'78 wordt art. 15 voortaan aldus gelezen: Als maximum norm eene wekelijkse toelage worden verstrekt de norm:
a. aan een deelnemer of eene weduwe drie guldens;
b. aan een deelnemer of eene weduwe met twee of meer kinderen, beneden de twaalf jaren vier guldens.
Dit maximum kan alleen in bijzondere gevallen met toestemming van Burgemeester en Wethouders overschreden.



07
08

10
Een artikel wijziging uit 1935. (groter formaat)


11
Artikel wijzigingen uit 1946. (groter formaat)


13
Het aan Burgemeester en Wethouders aangeboden en vervolgens door hen goedgekeurde financieel jaarverslag, dd 1912, van het fonds. Uit het verslag valt op te maken dat er 19 betalende leden en 12 bedeelden zijn. Tevens blijkt dat het fonds bijna volledig draait op de rente die over het uitgezette kapitaal ontvangen wordt. (groter formaat)


991
Het begeleidend schrijven bij de goedkeuring van de jaarlijkse rekening van verantwoording, die het schippersfonds aan het gemeente bestuur moest afleggen.(groter formaat)


990
12
Een aanvraag om in aanmerking voor een uitkering van het Groot Schippersfonds te komen. (groter formaat)
De achterzijde van het reglement was geschikt voor het uitvoeren van enkele berekeningen. (groter formaat)



© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Ede.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Kopie├źn naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn niet toegestaan!
Over het algemeen zullen de inzenders van het materiaal een verzoek
tot het gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.



Statistieken