top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Eigendomsbewijs


 betreffende
De Tijd zal 't Leeren II
Beurtdienst de Hoog, Gouda


Alle afbeeldingen ingezonden door T. de Hoog, Gouda.
Naar hoofdbestand.

eigendomsbewijs 1926
Een eigendomsverklaring uit 1926.
(groot formaat)
1
Het bewijs van eigendom zoals dat in 1941 afgegeven werd.

Tekst:
Bewijs van eigendom voor de vennootschap onder de firma T. de Hoog, gevestigd te Gouda
van het Nederlansche stalen motorschip, genaamd
"De tijd zal 't Leeren II" gemerkt 38 B Gron. 1924, metende 134,663 ton,  voortbewogen door een 2-cyl, Brons ruwolie-motor van 44 P.K.

In dato 21 Januari 1941.  H. G. BOKS, Notaris te Alphen aan de Rijn. Stand Plaats Oudshoorn
s
Heden den een en twintigste Januari negentienhonderd een en veertig verschenen voor mij, H. H. Boks, Notaris ter standplaats Oudshoorn, gemeente Alphen aan de Rijn, in tegenwoordigheid van de na te noem getuigen! Mej. T. v. Breda, het schippersbedrijf uitoefenende, gedomicilieerd te Beverwijk,  Weduwe van den Heer J. P. Lieveret, ter eens-, en de Heeren J. de Hoog en H. de Hoog, beiden schipper en beiden wonende te Gouda, ten deze handelende als  eenige leden van de te Gouda gevestigde vennootschap onder de firma T. de Hoog, en als zoodanig die vennootschap ten deze wettig vertegenwoordigende, tenamen ter andere zijde. De coparante ter eene zijde verklaarde bij deze te hebben verkocht aan de gemelde vennootschap onder de firma T. de Hoog, gevestigd te Gouda, voor welke vennootschap de cooparanten ter andere zijde, in kwaliteiten gemeld, te hebben gekocht:
Het Nederlandsche motorschip, genaamd "De Tijd zal 't Leren II", gemerkt 38 B. Gron. 1926, metende honderd vier en dertig en zeshonderd drie en zestig duizendste ton, bestemd voor de rivier- en binnenvaart, hebbende een dek, een masr, een roef, een ruim, een giek, en een tien-Paardenkrachts "Vivet"motorlier, voortbewogen door een twee-cylinder Brons ruwolie-motor van vier en veertig Paardenkracht, met al het scheepstoebehoren.
Welk vaartuig, naar de verklaring van de cooperante ter eene zijde, haar in vollen, onherroepelijken en onbezwaarden eigendom toebehoort en haar is aangekomen bij akte van scheiding.
3
den dertigsten September negentienhonderd zeven en twintig verleden voor den te Rotterdam gevestigde Notartis G.J.M.  Schoenmackers, overgeschreven ten Hypotheekkantore te Groningen, den derden October daaraanvolgende in deel 2 nummer 126 (?. en V.).
De cooperanten verklaarden deze overeenkomst van verkoop en koop te hebben aangegaan voor en om de Som  van Zestien duizend gulden, welke som de cooperante ter eene zijde verklaarde van de koopster bij het verlijden van deze akte te hebben ontvangen en haar deswege algehele kwijting te verleenen, en verder onder de navolgende Voorwaarden en Bepalingen:
1. De verkoopster is niet gehouden tot vrijwaring wegens gebreken van het verkochte.
2. De koopster zal haar gekochte in eigendom, eigen gebruik en genot kunnen aanvaarden op heden.
De koopster zal zichzelf de levering van haar gekochte kunnen verschaffen door middel van overschrijving van een afschrift dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers. De koopster kan geen andere bewijzen van eigendom vorderen dan een afschrift van deze akte.
3. Alle rechten en kosten, waartoe deze acte van  eigendomsovergang aanleiding geeft, zijn voor rekening van de koopster.
Tenslotte verklaarden parijen domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris-bewaarder deze minuut.
Waarvan acte in minuut.
Verleden te Alphen aan den Rijn, op den datum in het hoofd van deze akte gemeld, in tegenwoordigheid van de Heeren L. de Graaf, bankdirecteur en J. de Bruin, candidaat-notaris,
4
beiden wonende te Alphen aan den Rijn, als getuigen.
De verschenen personen zijn mij, Notaris bekend en hebben met de getuigen en mij, Notaris, deze akte onmiddelijk naar voorlezing ondertekend.

(geteekend) D. Wed. J. Lievert-van Breda; J. de Hoog; H. de Hoog; L. de Graaf; J. de Bruyn; H.G. Boks, notaris.

Uitgegeven voor exacte afschrift.
.
.
.
.
Geregistreerd te Alphen a/d Rijn vier en twintig Januari 1900 een en veertig deel 15 folio 7 nummer 72 twee bladen, geen renvooi.
Ontvangen voor recht f 1.50, voor opcenten f 0,30, Samen een gulden tachtig cent. f 1,50 De Ontvanger (geteekend) Boxem.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken