Zaterdag 16 maart Algemene ledenvergadering/ Jaarvergadering vereniging ‘De Binnenvaart’ aan boord van de Marot.

 

34e Jaarvergadering vereniging ‘De Binnenvaart’

Zaterdag 16 maart 2024, aan boord van de ms ‘Marot’. Ligplaats nabij de René Siegfried te Dordrecht. (naast De Biesbosch hal).

Aanvang vergadering 13:00 uur (zaal open 12:00 uur).

Agenda:

1.  Opening vergadering en vaststellen agenda.

2.  Herdenken overleden dierbaren.

3.  Mededelingen en ingekomen stukken.

4.  Jaarrede van de voorzitter.

5.  Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2023.

6.  Goedkeuring jaarverslag 2023 van de secretaris.

7.  Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024.

8.  Contributie vaststelling voor 2025. Voorstel alle leden van €42,- naar €44,-

9.  Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het  bestuur.

10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

11. Rooster van aftreden bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar: Therese van Laak (Secretaris).

Aftredend en herkiesbaar: Kees Wirken (Penningmeester).

12. Verkiezing (eventuele) bestuursleden.

13. Toelichting programma 2024.

14. Toelichting Veerdienst 3 over afgelopen jaar.

15. Reserve.

16. Stand van zaken, Stichting De Binnenvaart.

17. Rondvraag.

18. Sluiting.

19. Pauze met daarin interessante lezing over de Spitsen(vaart).