Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019 VERENIGING ‘DE BINNENVAART’

 Verenigingsnieuws

Op 3 februari 2020 is het 30 jaar geleden, dat gedreven mensen bij elkaar zijn gekomen en vereniging ‘De Binnenvaart’ is opgericht. De ledenlijst bij aanvang van het jaar geeft het aantal van 2930 ingeschreven leden. Houden we daarnaast rekening met de mensen, die ‘meevaren’ in de interesse aan de binnenvaart en de artikelen meelezen, dan kunnen we stellen, dat de vereniging niet meer weg te denken is in en rond de binnenvaart.

.

Jaarvergadering 16 maart 2019

Deze werd weer gehouden in de Maaszaal van het uit 2005 daterende en door Neutelings en Riedijk ontworpen gebouw van het Scheepvaart- en Transportcollege in het Lloydkwartier.

Na de opening van de vergadering door de voorzitter Ad Schroot om 13:00 uur spreekt hij de jaarrede ‘Onze Vloot…. ‘ uit in verband met de overname in exploitatie van het partyschip VEERDIENST 3 en de werving van de Franse motor MAROT. Na de financiële verantwoording door de penningmeester Kees Wirken worden er vragen gesteld over de financiële verhouding tussen de vereniging en de stichting. Onbestreden is de vaststelling, dat de financiën gezond zijn en de verantwoordingen in orde, gecontroleerd door de kascommissie, c.q. door de accountant. Het door Martin van Dijk namens de kascommissie gevraagde decharge van het bestuur wordt unaniem gegeven, evenals de begroting 2019.

De contributie wordt voor 2020 niet verhoogd.

De leden, die de uitleg op de jaarvergadering niet voldoende vonden en leden, betrokken bij de vereniging zijn op 10 mei op het Binnenvaartcentrum in een open discussie bijgepraat over de achtergronden van het beleid en de activiteiten en rol van de stichting en de vereniging.

Na het officiële programma hebben Jan van ’t Verlaat en Ko Blok een zeer interessante presentatie gegeven over de zelflossers, waar ze ook een boek over geschreven hebben, maar spijtig genoeg was er te weinig tijd overgebleven na de enerverende jaarvergadering.

Bestuursactiviteiten

Op de jaarvergadering zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur. Gijsbert Snijder, wier naam al eens is voorbijgekomen als lid van de kascontrolecommissie. Gerrit van Dodewaard en Willem Verschuren. In de loop van het jaar heeft Karla Erfmann wegens persoonlijke omstandigheden zich teruggetrokken als bestuurslid. Ze heeft zich jaren actief ingezet en de vereniging gepromoot, vooral bij beurzen en buitenstandplaatsen. Daarnaast als vrijwilligster op het Binnenvaartcentrum. Naast de drie genoemde mannen vormden Ad Schroot, als voorzitter, Kees Wirken als penningmeester en Therese van Laak als secretaris het bestuur van de vereniging. Het bestuur is zeven keer bij elkaar geweest op de RENÉ SIEGFRIED ter vergadering. Ook Jos Hubens was bij de vergaderingen aanwezig. Onderwerpen van gesprek waren naast het reilen en zeilen van de vereniging en aanwezigheid op beurzen, de exploitatie van de VEERDIENST 3, plannen met de MAROT ook de voortgang in de besprekingen met de gemeente Dordrecht en de ontwikkelingen rond Leefwerf De Biesbosch.

De ledenadministratie is per 1 december 2019 door Shipmen, wegens bedrijfsbeëindiging, afgesloten en overgenomen door Therese van Laak.

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 26 oktober in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transportcollege heeft Chris van Eijmeren voor de ongeveer 120 aanwezigen een visueel verslag gegeven van de laatste Maritieme Studiereis naar Singapore-Cambodja-Vietnam met de meerdaagse vaartocht over de Mekong tot aan Ho Chi Minhstad, met als hoogtepunt de vaart door het Cho Goa kanaal, waar het file varen was.

Na de pauze heeft Gijsbert het thema van 2020 ingeleid, een kleine lezing gehouden over de vernieuwing van de Verkeerscentrale Dordrecht en daarna het woord gegeven aan Pieter Beeldman, die de gevolgen van het openzetten van de Haringvlietsluizen heeft uitgelegd.

Webpresentatie en het periodiek ‘Binnenvaart’

Op de achtergrond wordt al maandenlang gewerkt aan een vernieuwing van de presentatie van Vereniging ‘De Binnenvaart’ met de uitgebreide en technisch ingewikkelde databank: De Binnenvaartschepen. Begin 2020 zal de webpagina opgeleverd worden. De agenda en de nieuwsberichten zullen meer in beeld komen en het geheel zal er rustiger uitzien. De inhoud zal geactualiseerd en gebruiksvriendelijker worden. We zien uit naar het resultaat.

Uit het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland, een van de prins Bernhard Cultuurfondsen, is € 9000 toegezegd voor deze vernieuwing en aanpassing van de webpagina.

Bij de provincie Zuid-Holland is door ons een Canon aangemaakt over de Binnenvaart

In de Schijnwerper werd de nieuw opgezette tentoonstelling over Zand & Grind met de door een vrijwilliger eigenhandig gemaakte objecten in het licht gezet. In de 2e helft van het jaar de nieuw in bezit gekomen modellen van twee krachtige Rijnsleepboten NJORD en TRITON.

Onder Magazines/Boeken zijn bij de Index Binnenvaart de inhoudsopgaven te vinden van alle onderwerpen, die vanaf 1992 tot en met de meest recente uitgave van het periodiek verschenen zijn. In 2019 was het thema de zand & grindvaart en dit is ook uitgebreid aan de orde geweest in het tweemaandelijks rondgestuurde blad. Vanwege de beëindiging van de foto-specials is het periodiek Binnenvaart uitgebreid naar 72 bladzijden. Het laatste in 2019 verschenen nummer had zelfs 76 bladzijden. Als ‘special’ is de helft van nummer 2019-2 gewijd aan de rederij Koenigsveld. Dat elektrisch varen niet nieuw is van deze tijd, is te lezen in het artikel over de Ziegelkahne en de ontwikkelingen na ruwweg 1900 in de manier, waarop een schip bestuurd wordt, staat stapsgewijs beschreven in Binnenvaart 2019-3, met een blik naar een toekomst van mogelijk autonoom varen.

Weet u niet goed weg met een scheepsterm, dan kunt u dat opzoeken bij Binnenvaarttaal.

Wilt u meer te weten komen over een bepaald schip, dan kunt u terecht bij de Databank

‘De Binnenvaartschepen’. Om persoonlijke redenen heeft Jan van Doremalen aangegeven zich eind 2019 terug te trekken als webmaster. Vereniging ‘De Binnenvaart’ is hem veel dank verschuldigd voor zijn activiteiten op de achtergrond en zijn kennis van de binnenvaart, waarmee hij de kwaliteit van de databank De Binnenvaartschepen scherp heeft bewaakt.

Eind 2019 staan er bijna 16.500 schepen in opgenomen en ruim 73.000 foto’s. Een toename in een jaar van ongeveer 500 schepen en 6.500 foto’s. De in 2018 gelanceerde app wordt, naar verluid, veelvuldig geraadpleegd en voorziet duidelijk in een behoefte. Dit onderstreept het belang van een hoge kwaliteit van de Databank Dit kan niet zonder de aanvullingen en opmerkingen van de gebruikers, die daarom zeer welkom zijn.

Binnenvaartcentrum

Niet alleen op de donderdag, maar ook op andere dagen van de week zijn vrijwilligers druk bezig met het schoonhouden en het nodige onderhoud binnen en buiten de RENE SIEGFRIED en de LASHbak. Andere registreren nieuw aangeboden objecten voor het museum en het archief, verwerken de mutaties en digitaliseren foto’s en audiomateriaal.

Museum en Documentatiecentrum

Sinds 1 mei is de museumopening van alleen de eerste zaterdag van de maand uitgebreid naar iedere zaterdag naast de reeds bestaande donderdag. Dit heeft niet alleen een toename gezien van het aantal bezoekers, met soms meer dan 80 per dag, maar ook van nieuwe leden.

Het is een goed initiatief gebleken. Het bezoekersaantal op de zaterdagen is het aantal op de donderdagen gaan overtreffen. Er is echter wel behoefte aan meer gastvrouwen en -heren

en aan meer gidsen om het museum jaarrooster sluitend te houden.

In januari heeft de beurtvaart in de wisselvitrine plaats gemaakt voor de zand & grindvaart.

Bezoekers konden een model van een baggermolen, geleend van het Baggermuseum Sliedrecht bewonderen en een model van het motorschip FALKENSTEIN aangevuld met de creativiteit van een van onze vrijwilligers, tegen de achtergrond van foto’s uit ons archief.

Het museum is in 2019 onder meer verrijkt met twee prachtige scheepsmodellen van motorvrachtschepen, aangeboden door de Rabobank, een model van een zelflosser, de JACO, een radiografisch bestuurbare duwboot ROBA 3 en twee zeer precies gebouwde modellen van de NJORD en de TRITON, ooit de krachtpatsers op de Rijn van de NRV.

De boeken, tijdschriften, kranten en bedrijfsarchieven, opgeborgen in de archiefkasten op de RENÉ SIEGFRIED vormen maar een deel van de aan de vereniging toevertrouwde stukken, die het Documentatiecentrum vormen.

Het overige deel ligt elders opgeslagen en is op speciaal verzoek toegankelijk. We hopen in de toekomst een deel van de ruimte in de Biesboschhal te krijgen. Zie het artikel in Binnenvaart 2019-5.

Geregeld worden aan de vereniging boeken en fotoverzamelingen aangeboden, een teken dat men de vereniging weet te vinden en er vertrouwen in heeft, dat het in goede handen komt.

 

Activiteiten in de leeszaal van de RENE SIEGFRIED

De J.G. Schuitemakerzaal aan boord van de voormalige duwboot wordt intensief gebruikt als ontmoetings-, ontvangst- en vergaderruimte, eveneens om een presentatie te geven.

Als extra activiteit op de zaterdagen heeft in het afgelopen jaar op 2 februari de Modelbouw Devel uit Zwijndrecht met hun uitgebreide collectie modellen in actie de aandacht van de aanwezigen getrokken. Een maand later heeft Cees Schuller de geschiedenis van Thor Stoomveerdiensten verteld en in april was Chris Vennix present met foto’s van de Rotterdamse haven uit de jaren 1950-1970. Op 5 oktober heeft Willem Oosterlee de aanwezigen geboeid met zijn presentatie over de beurtvaart aan de hand van zijn familiegeschiedenis. Tenslotte heeft Hein Sommer op 2 november uitleg gegeven over historische kleuren en verfgebruik op schepen, die nu maritiem erfgoed zijn.

De eerste dag van de winter op zaterdag 21 december stond in het teken van de winter.

Met als thema ‘sneeuw en ijs’ heeft Sjaak Grinwis op deze maandelijkse familiedag een filmpresentatie over ijsbrekers verzorgd.

De leeszaal mocht de gastruimte zijn voor vergaderingen van de gemeente, van Leefwerf De Biesbosch, voor wijkbewoners en om uiteenlopende redenen voor verschillende andere groepen. Gemiddeld een keer per maand is de zaal gereserveerd.

Op 20 september is door het Steunpunt Binnenvaart voor het elfde jaar op rij op de RENÉ SIEGFRIED de bijeenkomst ‘Stoppen met Varen’ georganiseerd, bestemd voor de binnenvaarder, die overweegt met pensioen te gaan, of om een andere reden het varend bestaan wil gaan beëindigen.

Na het faillissement van De Delft in Rotterdam heeft het Internationale Knopengilde bij ons ruimte gekregen voor hun gezamenlijke maandelijkse creaties uit touw. Inmiddels horen ze er helemaal bij.

Op de eerste zaterdag van december werd door het bestuur een gezellige bijeenkomst inclusief een buffet aangeboden aan de vrijwilligers als blijk van waardering voor hun onmisbare inzet.

Het Binnenvaartcentrum en de contacten met Dordrecht en de Drechtsteden

Indachtig de doelstelling de binnenvaart uit te dragen en in het gezichtsveld van de jeugd te brengen is in 2004 het scholenprogramma opgezet met steun van het BVB onder de deskundige en bezielende leiding van Jan van der Westen. In verband met zijn leeftijd zal hij er volgend jaar mee stoppen met als gevolg een vacature voor een opvolg(st)er.

Over het gehele jaar hebben de gidsen 9 groepen van de bovenbouw van bassischolen uit Dordrecht en omliggende gemeenten rondgeleid. Ook is er een bijeenkomst geweest met docenten van het VMBO Drechtsteden.

De VEERDIENST 3 is bij Hoebee op de helling getrokken en goed gekeurd. Voor een professionele uitstraling is een speciaal ontworpen polo voor de bemanning aangeschaft.

Dat het partyschip gewaardeerd blijkt te worden, getuigen de vele afvaarten in 2019. Gevaren wordt er in de wateren van Dordt, een enkele keer ook naar het natuurpark de Biesbosch, maar naar bijvoorbeeld Rotterdam kan ook. Op de 1e Binnenvaartdagen van Zwijndrecht op 13 en 14 september verzorgde zij een pendeldienst van de Zwijndrechtse kade naar het Binnenvaartmuseum aan de overkant. Het was ook Open Monumentendag met als gevolg een topdrukte in het Binnenvaartmuseum. Net als verleden jaar heeft het vaartuig de eer toebedeeld gekregen om de intocht van de Goedheiligman voor de stad Dordrecht te verzorgen. Het was een groot kinderfeest aan de waterkant.

In de loop van 2019 zijn deskundige vrijwilligers begonnen aan de werkzaamheden aan en in het ruim van de MAROT om deze toegankelijk en geschikt te maken als museum en expositieruimte. Na lang wikken en wegen over de uitvoering van de offertes, is gekozen

Voor de combinatie Staal en Romijn. Zij maken het ruim van de MAROT toegankelijk voor het publiek door een entree met trappen. In het ruim komen binnendekken, nieuwe ruimschilden enz. Van de provincie Zuid-Holland hebben wij via Leefwerf De Biesbosch

€ 50.000 toegezegd gekregen als bestedingsbudget om dit alles mogelijk te maken.

De in onze opdracht door Harrie Tullemans gemaakte maquette van de werf De Biesbosch zal daar eventueel haar plaats in kunnen krijgen. Op dit moment wordt de vitrine voor de maquette in de LASHbak opgebouwd.

De machinekamer van de MAROT met de Enterprisemotor wordt door het echtpaar van Zanten met hun ervaring en deskundigheid onder handen genomen.

In het jaar 2019 zijn er 12 B&B overnachtingen voor leden in de MAROT gerealiseerd.

Op de achtergrond zijn er in samenwerking met Elio Barone van Stichting Leefwerf De Biesbosch intensieve contacten met de gemeente Dordrecht gaande over de uitvoering van het burgerinitiatief in de zuidelijke insteekhaven en inspraak in de gemeentelijke discussie over het gebruik van de Dordtse binnenhavens en kades. Zie het artikel in Binnenvaart 2019-3.

Op de voor de derde maal door de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemers georganiseerde Beursvloer zijn door de aanwezige bestuursleden twee akkoorden gesloten. Het Binnenvaartcentrum is opgenomen in de Stadsgids van Dordrecht en ook worden er folders van ons museum en de VEERDIENST 3 bij publieksruimtes in Dordrecht verspreid.

Ook is er een etalageruimte in de Voorstraat ingericht als promotie van het museum in het Binnenvaartcentrum en van de VEERDIENST 3.

Beurzen en evenementen in Dordrecht en in de regio

Het beursseizoen voor ons is geopend door de Maritime Industry in Gorinchem op 7-8-9 mei, dat zoals vanouds veel bezoekers oplevert aan onze stand en waarop door de vrijwilligers met voldoening op wordt teruggekeken. Op 29 juni zijn vrijwilligers naar de havendagen in Maasbracht gereden. Een week later stonden we op de Boekenmarkt in Dordrecht.

Van 5 t/m 8 november was de tweejaarlijkse Europort in Ahoy, waar we op dezelfde plek stonden op een looproute, en mensen ons goed konden vinden.

De vereniging is ingegaan op de uitnodiging om present te zijn op 13 juli op het Historisch Festival Hoogeveen met als thema Historisch Vervoer en met een maritieme markt.

Nieuw ook dit jaar was onze aanwezigheid in de laatste week van juli bij Victorie Sail Alkmaar ter gelegenheid van 200 jaar aan het Noordhollandsch Kanaal en op 8 en 9 november op de Traditionele Schepen Beurs in Den Helder.

Onze voormalige regiovertegenwoordiger in Noord-Holland was in 2018 verhuisd. Ons bestuurslid Gerrit van Dodewaard heeft van lieverlee zijn plek ingenomen en ons in Alkmaar en Den Helder vertegenwoordigd.

Onze regiovertegenwoordiger van het Noorden geeft elk jaar een presentatie in het schipperscentrum Witte Zwaan in Groningen. Dit jaar op 6 maart met als thema “Kust- en Binnenvaart in en rondom Groningen in de 2e helft van de vorige eeuw”, met zo’n 100 toeschouwers. Op 14 december was hij, voor de 2e keer, present op de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer onder de paraplu van het Groningse festival Winter WelVaart,

Onze bekende regiovertegenwoordiger in het midden van het land Jaap Boersema is aan het eind van het jaar verhuisd en heeft het stokje overgedragen aan Peter de Jonge.

Excursies en maritieme studiereis

De jaarlijkse dagexcursie begon op 21 september met een busreis naar Doesburg, waar we aan boord stapten van de ORGANZA voor een tocht over de oude IJssel naar Doetinchem, alwaar het schip rechtsomkeerde en terugvoer naar de IJssel en vervolgens stroomafwaarts naar Deventer, waar de bus ons opwachtte voor de trip naar Dordrecht. Een groep schippers van Sterreschans uit Doornenburg had zich voor de tocht over de oude IJssel bij ons aangesloten.

Van 18 tot 23 maart zijn een aantal leden meegegaan met een cruise met de OLYMPIA van Antwerpen – Dordrecht – Papenburg, georganiseerd in samenwerking met het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht.

De 16e Maritieme Studiereis was een kennismaking, na een tussenstop in Singapore, met de rivier Mekong en haar delta. Na het bezoek aan de wereldberoemde tempels van Cambodja is de groep aan boord gestapt van de INDOCHINE en vervolgens over de diverse wateren naar Ho Chi Minh stad gevaren en vandaar op 3 september teruggevlogen.

 

Tenslotte

Een groot woord van dank voor al de vrijwilligers, die deze activiteiten mogelijk maken.

Vereniging ‘De Binnenvaart’ met het Binnenvaartcentrum drijft geheel op hen en kan niet zonder hun inzet verder varen op weg naar een nieuwe mijlpaal.

Therese van Laak

Secretaris

Januari 2020

Downloads