Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018 VERENIGING “DE BINNENVAART”

Verenigingsnieuws

Bij de aanvang van het jaar 2019 stond het aantal aangeslotenen bij de vereniging op 2984 leden. Het inschrijven van 23 nieuwe leden per 01 januari weegt nog niet op tegen de beëindiging van het lidmaatschap om verschillende redenen. Ondanks een persoonlijke benadering na een herinnering tot betaling heeft de administratie 21 mensen uitgeschreven wegens het uitblijven van betaling van de contributie.

In onze gedachten strijken we de vlag halfstok voor de leden, die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. We wensen de nabestaanden sterkte en steun in de goede herinneringen aan hun dierbaren.

Jaarvergadering 10 maart 2018

Bij de begroeting in de hal van het van de rivier goed zichtbare markante gebouw van het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam werden de ruim 100 betrokken mensen verwelkomd door de op en neer stromende klanken van “Eb en Vloed”.

Na de opening excuseerde de voorzitter Ad Blom. Na de jaarrede “Wind en Paardenkracht” werd door de penningmeester Cees Wirken verantwoording afgelegd over de financiën.

De kascontrolecommissie bij monde van dhr. J.H. Struijk verzocht de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het boekhoudjaar 2017. De boekhouding is overzichtelijk en in orde bevonden. Het voorstel de contributie voor het jaar 2019 voor junioren tot 18 jaar en voor senioren met één euro te verhogen naar € 34,00 is algemeen goedgekeurd.  Het normale tarief is € 39,00 gebleven.

Bestuursactiviteiten

De volgens schema aftredende penningmeester Cees Wirken en secretaris Therese van Laak hebben het vertrouwen van de aanwezigen voor een nieuwe termijn van drie jaar gekregen.

Cees is als bestuurslid van de Vereniging ook in het bestuur van de Stichting toegetreden.

Naast Ad Schroot als voorzitter heeft Karla Erfmann deel blijven uitmaken van het verenigingsbestuur.

Aftredend en niet beschikbaar waren Jan Timmer, Henk Bender en Gert van Halen. Tussentijds hebben Johan Griffioen en Ad Blom als bestuurslid bedankt. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet is Jan Timmer tijdens de vergadering het erelidmaatschap van de vereniging toegekend. Na afloop van de vergadering heeft Willem Verschuren zich kandidaat gesteld als bestuurslid en zich aangeboden als coördinator van de Veerdienst 3. In oktober heeft Gijsbert Snijder ook interesse getoond voor een functie in het bestuur van de vereniging.

Het bestuur heeft vijfmaal op de RENÉ SIEGFRIED een bestuursvergadering gehouden om naast de lopende zaken de belangrijke kwesties met elkaar te bespreken: de aanschaf van het partyschip de VEERDIENST 3 en van de Franse motor MAROT. Dit in nauw overleg met de leden van het Stichtingsbestuur.

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving door de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 is het bewustzijn ten aanzien van bescherming van persoonlijke gegevens binnen de vereniging verder toegenomen en is een privacyverklaring geplaatst op de webpagina van debinnenvaart.nl.

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 06 oktober in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transportcollege, konden de ongeveer 100 aanwezigen luisteren en kijken naar de presentatie van Chris van Eijmeren over de recente studiereis naar Frankrijk over de rivieren de Loire en de Seine en diverse Franse kanalen met de vele binnenvaartmusea langs de rivieren en kanalen in Noordwest Frankrijk. Tevens werd de bestemming van de 16e Maritieme Studiereis bekend gemaakt: varen over de Mekong rivier.

Na de pauze werd een introductie gegeven over het thema van 2019, de zand- en grindvaart en de drone film getoond, die ter gelegenheid van de aankomst van de Franse motor, de Marot, in Dordrecht is gemaakt.

Webpresentatie en het magazine  “Binnenvaart”

Op de webpagina kan men de agenda vinden onder de Roeiboot en tevens het actuele nieuws. Bij Zoeklicht  staan de eerder in de Roeiboot geplaatste gedane oproepen en andere vragen van leden en belangstellenden.

De webpagina is uitgebreid met artikelen over de Veerdienst 3 en de Franse motor Marot.  Ook de informatie op Wikipedia is geactualiseerd met deze aanwinsten.

In de Schijnwerper is de aandacht gevraagd voor een bijzonder object: na het Biesboschmonument werd de beurtvaart naar voren gehaald. Vervolgens de Basler Boei, het model van een Lehnkering en tenslotte het legomodel van de RENÉ SIEGFRIED en de LASHbak.

Onder Magazines/Boeken zijn bij de Index Binnenvaart alle onderwerpen te vinden, die vanaf 1992 tot en met heden in het blad beschreven zijn. In 2018 was het thema de beurtvaart. Dis was ook te merken aan de artikelen opgenomen in het blad “Binnenvaart”, dat wederom zesmaal met veel zorg en aandacht door de redactie is uitgebracht, 56 pagina’s dik. Daarnaast artikelen met gedegen informatie over rederijen, over vaargebieden, persoonlijke belevenissen, foto’s bij verhalen en verhalen bij foto’s en nieuws van de vereniging.

In oktober 2018 is het contract met de vaste uitgever en web contractant  vernieuwd. Tevens is afgesproken, dat gewerkt zal worden aan vernieuwing en modernisering van de webpagina van de vereniging. Om advertentieredenen zal er geen twee jaarlijks special meer gedrukt worden, maar zal de functie opgevangen worden in het magazine.

De eerste special van het jaar was ter gelegenheid van het jaarthema gewijd aan de beurtvaart, net zo als de kalender, en uit het tweede blijkt, dat veel binnenvaartbedrijven en schepen van oudsher Dordrecht als thuishaven hebben. Zo ook onze vereniging “De Binnenvaart”.

Voor informatie over scheepstermen kan met Binnenvaarttaal raadplegen. Voor informatie over vaartuigen in de binnenvaart kan met terecht bij de Databank,  waar aan het einde van het jaar 16.000 schepen in zijn opgenomen, een toename van 700 schepen en 66.500 scheepsfoto’s, een toename met 8000 foto’s. Halverwege het jaar is de app gerealiseerd, waardoor de Databank direct met de toegeruste telefoon toegankelijk is geworden. Dit gegeven onderstreept het belang van een hoge kwaliteit van de Databank, waar het bestuur, samen met de webmaster en zijn vrijwilligers voor waken.

Binnenvaartcentrum

Het binnenvaartcentrum in Dordrecht is in 2018 uitgebreid met de overname van de VEERDIENST 3 van de Gemeente Dordrecht en de aankoop van de Franse motor MAROT.

Beide schepen liggen in de directe nabijheid van de RENÉ SIEGFRIED.

Uit duurzaamheidsoverwegingen en lange termijn beleid met het oog op de energierekening zijn in maart 13 zonnepanelen op het dak van de RENÉ SIEGFRIED gelegd.

De LASHbak heeft zonder daarvoor nog eens extra op de helling te hoeven het Certificaat van Onderzoek gekregen. Wanneer ze gesleept gaat worden naar een bepaald evenement, kan er een tijdig certificaat aangevraagd worden.

Niet alleen op de donderdag zijn er mensen te vinden op het binnenvaartcentrum, maar ook op andere dagen zijn de vrijwilligers druk bezig met het onderhoud en het schoonhouden  buiten en binnen het centrum, met het registreren en archiveren van nieuw aangeboden materiaal voor het museum en voor het documentatiecentrum, en het digitaliseren van foto’s en audio materiaal. Het ontvallen van Wim van Heck is om zijn kennis en inzet als een gemis ervaren.

Museum en Documentatiecentrum

In januari is de eerste vitrine heringericht naar het thema van de beurtvaart. Een van onze  vrijwilligers met twee rechterhanden heeft met zijn modellen bijgedragen aan een aanschouwelijke presentatie van het thema. Elke donderdag en de eerste zaterdag van de maand zijn er vrijwilligers bereid om de bezoekers rond te leiden en enthousiast te vertellen over wat er te zien is. In dit verband zei gezegd, dat de vereniging veel te danken heeft aan de dit jaar overleden Cor Schot in de totstandkoming van het museum.

Een nieuw geworven vrijwilligster heeft in overleg het bruikleenformulier verbeterd.

Jammer, dat ze mede vanwege studie overwegingen niet meer beschikbaar is. De vereniging heeft een aandeel geleverd in een tentoonstelling in de Sterreschans in Doornenburg.

De vereniging is dit jaar meerdere keren benaderd met de vraag, of er interesse is voor scheepsmodellen, documenten en foto’s. Indien het aangebodene een relatie heeft met de binnenvaart, wordt er op het aanbod ingegaan. Een mooi model van een Lehnkering is in het bezit van de vereniging gekomen en een 13-tal dozen met foto’s van voornamelijk duw- en sleepboten  hebben een plekje gevonden om te worden gescand en gearchiveerd.

De enkele jaren geleden in bruikleen gegeven hektjalk in de LASHbak is door het Maritiem Museum in eigendom aan de vereniging overgedragen. Een bijzondere en uniek object is de in legosteentjes nagemaakt RENÉ SIEGFRIED en de LAHSBAK, die in het binnenvaartmuseum te bewonderen is.

In afwachting van de mogelijkheden van de nieuw te ontwikkelen webpresentatie is het de bedoeling om een begin te maken met de digitale toegankelijkheid van het bezit.

Iemand met kennis en ervaring en gevoel voor internet, die bereid en in staat is zich hier in te verdiepen en een bijdrage wil leveren het traject op te starten, is hierbij zeer welkom.

Activiteiten in de leeszaal van de RENÉ SIEGFRIED

De grote zaal aan boord van ons Binnenvaartcentrum wordt intensief gebruikt als ontvangst- en vergaderruimte. Voor het afgelopen jaar is nabij de 15 keer door verschillende groepen uiteenlopend van de examinatoren van het CBR/CW via Steunpunt Binnenvaart en Oranjecommittee tot de Dordtse politici in het kader van de ontwikkeling van Stadswerven het Binnenvaartcentrum als locatie uitgekozen. Vermeldenswaard is de ontvangst en rondleiding van ongeveer 50 mensen van onze zustervereniging “Op Stoapel” uit Temse.

Op 22 juni mocht de vereniging een groep mensen uit Myanmar verwelkomen uit uitvloeisel van de Maritieme Studiereis naar dit land in 2013.

Verder is er vier keer op zaterdag een presentatie gehouden achtereenvolgens over het boek “De Rijn” door M. Hendriksma, en, in samenwerking met de Augustijnenhof in Dordrecht, over de Dordtse Scheepsbouw tot de Napoleontische tijd door Hans Blok, over de veerdiensten in en rond het Hollands Diep door Leen ten Haaf en tenslotte door Sjoerd de Meer over beschilderd dundoek als feestvlaggen in de binnenvaart in vooral de  19e eeuw.

Alles bij elkaar wordt een bezoekersaantal ingeschat, dat de 10.000 benadert.

Op de eerste zaterdag van december heeft het bestuur een gezellig samenzijn en een buffet aan de vrijwilligers aangeboden  als blijk van waardering voor hun belangeloze inzet.