Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG  2017   VERENIGING  ‘DE BINNENVAART’

Verenigingsnieuws

Het ledenbestand bestond op 1 januari 2018 uit het aantal van 3058 leden. De administratie heeft 35 leden uitgeschreven wegens het niet voldoen van de contributie. In de loop van het jaar hebben we 45 mensen als nieuw lid mogen verwelkomen.

We gedenken de leden en de naasten, die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan en strijken in onze gedachten de vlag halfstok.

Jaarvergadering 11 maart 2017

Bij binnenkomst in het vanaf het water opvallende gebouw van het Scheepvaart en Transport College in het Lloydkwartier in Rotterdam werden de betrokken mensen een welkom toegezongen door de opgewekte liederen van “Eb en Vloed”.

De voorzitter excuseerde de bestuursleden Karla Erfmann en Ad Blom. Na de jaarrede “Vooruit kijken”  presenteerde de penningmeester Cees Wirken het financiële jaarverslag 2016 en de begroting van 2017. Gijsbert Snijder meldde namens de kascontrolecommissie, dat de boekhouding keurig in orde is, waarna de vergadering het bestuur decharge verleend voor het afgelopen boekjaar. De contributie voor het jaar 2018 is niet verhoogd geworden.

Bestuursactiviteiten

Ad Schroot heeft op de jaarvergadering het vertrouwen gekregen voor een nieuwe termijn van drie jaar als voorzitter te fungeren. Het bestuurslid Karla Erfmann heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld. Nieuw is Johan Griffioen, die achter de bestuurstafel mag plaatsnemen.

De andere bestuursleden zijn Cees Wirken, als penningmeester, Jan Timmer, Henk Bender, Gert van Halen, Ad Blom en tenslotte Therese van Laak, als secretaris.

Het bestuur heeft vijfmaal op de RENE SIEGFRIED een vergadering gehouden: elke oneven maand, met uitzondering van juli, om de diverse zaken betreffende de vereniging te bespreken. Op de laatste vergadering was Jos Hubens aanwezig voor achtergrondinformatie.

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 28 oktober in de Maaszaal in het Scheepvaart en Transport College, werden de ongeveer 100 aanwezigen door Chris van Eijmeren op zijn eigen aansprekende wijze getrakteerd op een visuele herkenningsreis door de tot op dat moment georganiseerde Maritieme Studiereizen van onze vereniging. Er na maakte Jos Hubens de plannen bekend voor de volgende Maritieme Studiereis. Na de pauze hield mevrouw Ariette Dekker een boeiende presentatie over Cornelis Verolme en de geschiedenis van zijn werven in het Rijnmondgebied

Webpresentatie en het magazine  “Binnenvaart”

In onze samenleving neemt het gebruik en het maatschappelijk gewicht van internet nog steeds toe.

De tekst op Wikipedia over het Binnenvaartmuseum in Dordrecht bleek onvolledig te zijn geworden en is in 2017 uitgebreid en geactualiseerd.

De webpagina is het uithangbord en geeft een blik op de activiteiten van onze vereniging en de gebeurtenissen op en rond het Binnenvaartcentrum in Dordrecht. Men treft er de actuele agenda, de Roeiboot,  de nieuws rubriek aan en bij Zoeklicht oproepen en vragen van leden, vaak om informatie over schepen of personen, binnenvaart gerelateerd. Eind verleden jaar is het nieuwe “De Biesbosch” monument in de schijnwerper gezet met een verwijzing naar het boek over de scheepwerf  “De Biesbosch”.

Onder Magazines/Boeken kan men bij de Index Binnenvaart alle onderwerpen vinden, die vanaf 1992 tot en met heden in het blad behandeld zijn. Dit jaar was het thema scheepswerven, naar aanleiding van het feit, dat 100 jaar geleden werf “De Biesbosch” is opgericht. In elk van de zes verschenen bladen is een artikel over een scheepswerf opgenomen. Het tweede special was geheel gewijd aan de scheepswerf De Durme in Tielrode in België. Ook de maandkalender was in de sfeer van scheepshellingen.

In het eerste speciale boekje in 2017 is de geschiedenis van H. Schless N. Rederij en Transportbedrijf beschreven vanaf het jagen van schepen aan de beneden Rijn tot en met hun activiteiten aan de Merwekade in Dordrecht, verfraaid met vele foto’s van hun sleepboten.

In de serie boeken Geschiedenis van de Binnenscheepvaart is het achtste boek gepresenteerd: “In  100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven” over de historie van scheepswerf “De Biesbosch”, geheel door vrijwilligers van de vereniging samengesteld.

Van de bestelde oplage is sinds de uitgave half november 2017 nu al bijna de helft verkocht.

Wil men meer te weten komen over scheepstermen, dan kan men terecht bij Binnenvaarttaal en over schepen zelf, dan raadpleegt men de Databank met een bestand van op dit moment 15300 schepen, een toename van 1250 in het afgelopen jaar en 58.500 foto’s , een toename van 9.500 foto’s, een grotere stijging dan in 2016. Actieve vrijwilligers werken doorlopend aan wijzigingen en aanvullingen. Het bestuur hecht waarde aan de kwaliteit van de inhoud. De webmaster ziet hier op toe en onderhoudt de contacten met de leverancier over de technische aspecten van onze webpagina en de Databank. Op dit moment wordt gewerkt aan het realiseren van een App voor de Databank .

Binnenvaartcentrum

Onderhoud

De actieve vrijwilligers zien het als hun eer, dat de RENE SIEGFRIED en de LASHbak keurig in de verf zit en blijft én er bovendien schoongeboend bij ligt.

Op de eerste zaterdag van december heeft het bestuur aan alle vrijwilligers van de vereniging op de RENE SIEGFRIED een gezellig samenzijn en een buffet aangeboden als waardering voor hun belangeloze inzet.

Museum en Documentatiecentrum

Zodra men de trap naar het museum afloopt, zag de bezoeker gelijk links een scheepshelling opgesteld met er om heen gereedschappen, die gebruikt werden bij het bouwen en repareren van schepen. Ook was er een filmpje met de geluiden (of herrie) van een scheepswerf .

Het vereniging is in het afgelopen jaar weer bedacht met boeken, kaarten, atlassen (van Kleijn), modellen, zoals een radarboot, artikelen afkomstig van de J. Henri Dunant en van RWS, en zelfs met de betimmering van een historisch achteronder. Het tekent de bekendheid en het vertrouwen, dat de vereniging heeft opgebouwd en waar moet blijven maken.

Het bestuur wil meer bekendheid geven aan haar archief en haar museale stukken door digitalisering en is zich daarop aan het oriënteren, met hulp van korte cursussen van het Erfgoedhuis Zuid Holland. Iemand met meer kennis en ervaring, die bereid en in staat is zich er in te verdiepen en het project vlot te trekken, wordt node gemist.

Activiteiten in de leeszaal van de RENE SIEGFRIED

De zaal aan boord van ons Binnenvaartcentrum wordt intensief gebruikt als ontvangst- en vergaderruimte. Op de eerste zaterdag van de maand hebben we presentaties gehad over de scheepswerven van Boot, de scheepswerven bij de Moerdijk, de scheepswerf van Tielrode en tenslotte van Vreeswijk en Jutphaas. Ook een onderwerp als Varen op de Romeinse Rijn heeft genoeg belangstellenden getrokken.  Het bezoekersaantal varieerde tussen de 50 en 70 aanwezigen.  In september heeft K. Anema er haar boek “Boegwater” gepresenteerd.

De Gemeente Dordrecht heeft eveneens gebruik gemaakt van de zaal voor bijeenkomsten aangaande de plannen in de ontwikkeling van Stadswerven.

Contacten met Dordrecht en de Drechtsteden

Een belangrijke activiteit binnen onze vereniging is het scholenprogramma, dat al kort na aankomst van de RENE SIEGFRIED in Dordrecht is ontwikkeld en dit jaar voor het 12e jaar door de vrijwillige gidsen is opgepakt. In het schooljaar 2016 – 2017 zijn er 15 excursies voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen georganiseerd.

De leerlingen komen uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht.

Ook in dit lopende schooljaar 2017-2018 wordt met dit aantal rekening gehouden.

In ons mooie verenigingsblad (2017/4) staat een verhelderende reportage van een excursie.

Het scholenprogramma wordt zeer gewaardeerd door plaatselijke burgervaders en politici.

De leerlingen zullen naar verwachting daarna oog hebben gekregen voor de rivier en wat er zoal op vaart. Misschien komen we hen nog een keer tegen als scholier op het STC.

Het opleidingsschip van het STC is tweemaal, met een groep leerlingen van de binnenvaartopleiding, als onderdeel van hun programma, langszij gekomen.

Al twee maanden na zijn officiële benoeming heeft de nieuwe burgemeester van Dordrecht kennis gemaakt met ons Binnenvaartcentrum. Hem was de eer toebedeeld op 17 november het nieuwe monument “De Biesbosch” te onthullen. Aan de wethouder werd binnen in de leeszaal ons nieuwe boek over de Biesbosch aangeboden. Ze gaven toen blijk positief te staan tegenover de plannen om het Binnenvaartcentrum, met de vaartuigen, een plek te geven in de ontwikkeling van een historische haven in het gebied Stadswerven. De wethouder had eerder de intentie om een ligplaatsvergunning te verlenen schriftelijk bevestigd aan de ambassadeur van onze vereniging, die zich daar met ijver voor ingezet had. Hij werkt daarbij nauw samen met Stichting Leefwerf .

In de plaatselijke media is veel aandacht besteed aan de onthulling van het monument en aan het verschijnen van het boek over de werf  “De Biesbosch”, dat destijds een grote werkgever was in Dordrecht en omgeving en prominent aanwezig was in het stadsdeel.

Een dag eerder heeft een groep mensen van de Stichting Augustijnenkerk een bezoek gebracht aan ons centrum. Ook heeft twee keer een Lion’s club besloten hun bijeenkomst op de RENE SIEGFRIED te houden.

Beurzen en evenementen in Dordrecht en in het land

Na de première in november 2016 op het IDFA in Amsterdam ging de film Passage het land in. Het is een boatmovie, van Amsterdam tot aan zuid Frankrijk, waar de vereniging een bijdrage aan de verwezenlijking ervan heeft geleverd. Op 11 april moest vanwege de grote belangstelling in de bioscoop in Dordrecht een tweede zaal ingezet worden voor vertoning van de film aan mensen uit de binnenvaart. Vereniging “De Binnenvaart” was er met een stand aanwezig evenals op andere filmtheaters in het land.  De vereniging heeft de mogelijkheid gekregen de film intern aan belangstellenden te vertonen.

Op de Maritime Industry beurs van 9 tot 11 mei in Gorinchem wisten de mensen onze stand goed te vinden en hebben we veel aanloop gekregen. Na de beurs konden de vrijwilligers enigszins vermoeid, maar tevreden huiswaarts keren. Het waren topdagen geweest.

Dezelfde maand waren de vrijwilligers weer present op de Nationale Sleepbootdagen van

25 tot 28 mei in Vianen, wat ook succesvol is verlopen.

Tussendoor heeft het binnenvaartmuseum in Dordrecht plaatselijk meegedaan met de Week van het Water door op de dinsdag extra open te zijn en films over de binnenvaart te laten zien.

In het kader van de Open Monumentendagen hebben we op 9 september ook extra de hekken geopend om de belangstellenden in het binnenvaartmuseum rond te leiden.

Op 2 juli hoefden de Dordtenaren niet naar ons centrum te komen, maar konden zij en andere bezoekers ons vinden op de boekenmarkt in het centrum van de stad.

Een week eerder zijn vrijwilligers van de vereniging naar een ander knooppunt van de binnenvaart gereisd om onze vereniging te vertegenwoordigen, namelijk op de Maasbrachter havendagen 2017, waarbij tevens de contacten met het Maas-Binnenvaartmuseum werden aangehaald.

Het laatste grote evenement in 2017 was de beurs Europort in Ahoy Rotterdam van 7-10 november, waar de vrijwilligers na afloop tevreden konden zijn over de belangstelling bij onze stand met boeken en andere artikelen.

De werkelijke afsluiting van de activiteiten in 2017 was de Kerstmarkt in Dordrecht, waar de vereniging zich voor de eerste keer aangemeld had. Na een teleurstellende eerste dag, toe te schrijven aan de regen, heeft de zaterdag meer belangstelling voor ons kersthuisje gebracht en hebben we alle meegenomen exemplaren van het Binnenvaartspel verkocht gekregen.

In de regio

Ondanks, dat het zwaartepunt van de vereniging in Dordrecht ligt vanwege de ligging in het Wantij van de RENE SIEGFRIED en de LASHbak, waar het Binnenvaartcentrum op te vinden is, zijn de leden van de vereniging in het hele land en ook daar buiten te vinden. Vandaar, dat de vereniging vanaf het begin regionale steunpunten heeft opgezet om de vereniging “De Binnenvaart” actief op de kaart te zetten van het zuiden tot het noorden en het oosten van het land én in het buitenland, en de contactpersonen aanspreekpunt zijn voor de leden. Door verhuizing eind 2017 heeft de vereniging geen specifieke contactpersoon meer voor Amsterdam en in het gebied van Noord-Holland en is de plek vacant voor een andere enthousiaste vrijwilliger.

Excursie en maritieme studiereis.

De voorgestelde maritieme studiereis naar Paraguay heeft helaas geen doorgang gevonden. Dit jaar hebben we voor de laatste keer met de HALVE MAEN onze dagexcursie kunnen doen. Het rondvaartschip is nadien verkocht. Vertrokken van Dordrecht draaide de steven bij Gorkum naar bakboord om door de sluis naar binnen te schutten en de passagiers van de bochtige en mooie Linge te laten genieten. Het weer mocht de pret niet drukken.

Tenslotte

Het reilen en zeilen van een vereniging als “De Binnenvaart” met alle bovengenoemde activiteiten kan niet zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers op en rond het Binnenvaartcentrum in Dordrecht, maar ook van andere enthousiaste vertegenwoordigers en leden in het land en daarbuiten, die de vereniging en daarmee de binnenvaart in binnen- en buitenland voor het voetlicht brengen.

Rotterdam, januari 2018

Therese van Laak

Secretaris Vereniging “De Binnenvaart”