Jaarverslag 2016

Verenigingsnieuws

Het ledenbestand bestond op 1 januari 2017 uit het aantal van 3119 leden. Door overlijden is het aantal met 47 verminderd, 23 zijn er uitgeschreven wegens het niet voldoen van de contributie, 71 leden hebben zich uit laten schrijven. Daar tegenover hebben 41 mensen  of organisaties zich aangemeld bij onze vereniging.

We memoreren de leden en naasten, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en strijken in onze gedachten de vlag halfstok. In het bijzonder wil ik ons erelid Chris Slagter noemen, die vanaf het ontstaan actief is geweest voor de vereniging, met name bij de inrichting van het binnenvaartmuseum aan boord van de RENÉ SIEGFRIED. We wensen alle nabestaanden sterkte in het verwerken van het verlies en steun in goede herinneringen aan de dierbaren.

Jaarvergadering 19 maart 2016

De jaarvergadering werd als vanouds gehouden in het markante gebouw aan de rivier van het Scheepvaart en Transportcollege. De binnenkomende mensen werden in tegenstelling tot het voorafgaande jaar weer verwelkomd door een vrolijk stemmend koor.

De voorzitter excuseerde Karla Erfmann voor haar afwezigheid wegens de Scheepvaartdagen in Antwerpen. Jan Timmer schoof later aan, maar vroeg genoeg om de dagexcursie aan te kondigen.  Na de jaarrede van de voorzitter “In de opvaart” presenteerde de penningmeester Cees Wirken het financiële jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016.

De kascontrolecommissie bij monde van Jan Platteschorre, heeft geen onregelmatigheden aangetroffen, waarna het bestuur van de vergadering decharge voor het afgelopen boekjaar heeft gekregen. De contributie is op hetzelfde niveau gebleven.

Bestuursactiviteiten

Volgens rooster was Ad Blom aftredend, maar heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld. Dit werd door de vergadering zonder weerwoord geaccepteerd. Het aantal bestuursleden blijft aldus acht. Naast de reeds genoemde mensen Ad Schroot, Cees Wirken, Karla Erfmann, Jan Timmer en Ad Blom nog Henk Bender, Gert van Halen en Therese van Laak als secretaris.

Het bestuur is zesmaal op de RENÉ SIEGFRIED  in vergadering bij elkaar geweest. Daarnaast is een extra vergadering belegd vanwege perikelen met de databank.

De najaarsbijeenkomst was dit jaar op de laatste zaterdag van oktober, op de 29e, als vertrouwd in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transportcollege. Na het welkomstwoord van de voorzitter en enkele mededelingen, kreeg de secretaris het woord om te vertellen over de film Passage, een tocht op een spits door Frankrijk, waar de vereniging aan bijgedragen heeft en welke binnenkort op het Documentaire festival in Amsterdam haar première zal hebben. De Maritieme Studiereis, de tocht met de Hurtigruten langs de kust van Noorwegen van Bergen naar Kirkenes en terug werd beeldend gepresenteerd door Chris van Eijmeren. Vervolgens werd door Jos Hubens de volgende geplande studiereis bekend gemaakt. Chris werd eveneens bereid gevonden om na de pauze de aanwezigen te laten genieten van zijn informatieve presentatie over verschillende scheepsliften in de Europese vaarwegen.

Weblocatie en het magazine “Binnenvaart”

Met de komst van internet is een goede aanwezigheid op internet belangrijk. Steeds meer mensen weten de webpagina van “De Binnenvaart” te vinden. Het is de entree van onze activiteiten binnen de vereniging en op het Binnenvaartcentrum in Dordrecht.

Men vind er de actuele agenda, de nieuws rubriek en bij Zoeklicht oproepen en vragen van leden, vaak om informatie over schepen of personen, binnenvaart gerelateerd. Zonder tegenbericht blijft een oproep er maximaal een jaar op staan.

Nieuw is de rubriek: In de Schijnwerpers, bedoeld om een speciaal voorwerp voor enkele maanden in de schijnwerpers te plaatsen: een nieuw verworven stuk, of een bijzonder voorwerp, of document reeds in ons bezit.

Onder Magazines/ Boeken treft men de bijgewerkte Index met de in een nummer behandelde onderwerpen. Dit jaar was het bindende thema de Sleepvaart, in al haar facetten. In de zes verschenen nummers kwamen onderwerpen aan de orde, zoals het jagen van de schepen en wat daarbij kwam kijken, de radarsleepboten, de kabelsleepvaart, de particuliere sleepboot en sleepvaartondernemingen. Nummer 2016/4 werd zelfs geheel gewijd aan de NV Handels- en Transportmaatschappij Vulcaan,

Het eerste speciale boekje van 2016 is gevuld met foto’s van de scheepvaart op de Gouwe, het tweede met foto’s van de binnenvaart in West-Brabant.

Indien de lezer meer wil weten van de schepen op de foto’s,  kan deze de Databank van de vereniging raadplegen. In het afgelopen jaar zijn er bijna 1000 schepen toegevoegd en bevatte bij de jaarwisseling 14.050 schepen en bijna 49.000 foto`s, een explosieve toename gezien het aantal van 41.500 aan het begin van 2016. Dit ondanks een dip in het tweede kwartaal, toen er problemen waren bij de invoer van gegevens. Doorlopend wordt er door  actieve vrijwilligers gewerkt aan wijzigingen en aanvullingen op het ingevoerde schepenbestand.  De webmaster bewaakt de kwaliteit en onderhoudt contact met de leverancier over de technische aspecten van onze webpagina en de Databank.

Binnenvaartcentrum

Onderhoud

Zodra het weer het enigszins toelaat, zijn er vrijwilligers actief bezig in het op en top in goede staat laten zijn van de voormalige duwboot RENÉ SIEGFRIED en de LASHbak.

De voorkant van de stuurhut is goed onderhanden genomen. Het beton bij de voordeur is vernieuwd. Binnen is een nieuw vloertje gelegd bij de uitgang aan de bakboordzijde en een nieuwe toiletruimte gerealiseerd.

Als het weer niet toelaat om te verven, wordt het dek schoongeboend. Zo blijft de verf netjes.

Museum en documentatiecentrum

De hoofdvitrine van het binnenvaartmuseum was niet verbazingwekkend geheel gewijd aan de sleepvaart. Van diverse mensen kregen we sleepbootmodellen in bruikleen en van het Sleepvaartmuseum in Maassluis een prachtige maquette. We zijn hen dankbaar voor het vertrouwen, dat zij in ons hebben voor het in bruikleen geven van hun modellen.

In het afgelopen jaar heeft de vereniging weer bijzondere voorwerpen en modellen geschonken gekregen. Enkele giften worden aangestipt in ons magazine. Meer en meer wordt de vereniging in een legaat benoemd als bestemming van boeken en foto’s over de binnenvaart. Een bijzondere aanwinst in langdurige bruikleen van Rijkswaterstaat betreft een “ijsvlet”. Men kan hem bewonderen in de LASHbak.  Zoals u bemerkt is een (herhaald) bezoek aan het Binnenvaartmuseum zeker de moeite waard.

Niet onvermeld mag blijven, dat de pionier en drijvende man achter het documentatiecentrum van de vereniging en in de archivering van boeken en anderszins, Cor Schot, in het afgelopen jaar benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Als blijk van erkenning van de belangeloze inzet van de vrijwilligers werd op zaterdag 4 december, na het middagprogramma, door het bestuur een gezellig samenzijn en een buffet op de RENÉ SIEGFRIED aangeboden. Naast, of na het actieve werkzame leven onverschuldigd als vrijwilliger binnen de vereniging actief zijn, levert de inzet als loon waardering én gezelligheid op. Een mooie en gezonde invulling van de tijd.

Contacten met Dordrecht en de regio

Een belangrijke activiteit binnen Vereniging “De Binnenvaart”, waarvan het belang verder reikt dan de vereniging, is ons scholenprogramma. Al voor het 11e jaar organiseert de vereniging een programma voor leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in de Drechtregio tot en met Ridderkerk, die op onze uitnodiging interesse getoond hebben. In het schooljaar 2015/2016 zijn 16 excursies verzorgd en 375 leerlingen bereikt. Eerst wordt er een les over de binnenvaart op school gegeven, waarna een rondleiding met opdrachten aan boord van het Binnenvaartcentrum volgt. De leerlingen zullen daarna met een andere blik naar de rivier kijken en misschien wordt een blijvende interesse gewekt. Voor de excursies zijn 20 mensen beschikbaar, waarvan er per keer 6 ingezet worden en telkens enthousiast meedoen.

In januari en in februari zijn een groep leerlingen van de binnenvaart opleiding van het STC op het Binnenvaartcentrum ontvangen.

Het Master of Barge programma is een geregeld gebruiker van de leeszaal aan boord voor het geven van hun cursus. De Praktijkopleider Scheepvaart, de Advance groep en de workshop Stoppen met Varen hebben ook gekozen voor ons Binnenvaartcentrum.

De gemeente Dordrecht heeft, met name inzake het overleg en de beleidvorming over de toekomst van de Stadswerven, hun keuze voor de locatie op de Maasstraat 13 laten vallen.

De vereniging is ingegaan op een verzoek van de bibliotheek in Dordrecht om een vrijdagmiddag te verzorgen. Chris van Eijmeren heeft op 25 november de aanwezigen aan de hand van foto’s en andere documenten een “les” gegeven over de binnenvaart in Dordrecht.

In de bibliotheek van Werkendam en Hardinxveld-Giessendam zijn op verzoek van de plaatselijke historische vereniging films/DVD’s van de vereniging vertoond.

Beurzen en evenementen in Dordt en in het land

Het beurzenjaar is in Antwerpen gestart op 18, 19 en 20 maart, waar de vereniging naast onze vrienden van Antwerpen en andere schippersorganisaties met een stand in de Hangar van de Waagnatie aan de waterkant aanwezig was. Het was voor het eerst, dat de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen zo vroeg in het jaar georganiseerd werden.

De laatste twee weken van april lag de LASHbak voor de havenfeesten in Lage Zwaluwe.

De Heemkundekring aldaar had voor 2016 als thema de betekenis van de scheepvaart in de regio vroeger en nu. In juni was een tentoonstelling in een voormalige kerk in Lage Zwaluwe over de binnenvaart in West Brabant, waaraan de vereniging welwillend haar medewerking heeft verleend door het ter beschikking stellen van vooral fotomateriaal.  De stuwende man achter dit gebeuren, Leen ten Haaf heeft op zaterdag 4 december voor een volle zaal een presentatie over dit onderwerp op de RENE SIEGFRIED verzorgd.

Op 24-25-26 mei was de vereniging present op de beurs Maritime Industry in Gorinchem, als altijd zeer geslaagd. Dit kan ook gezegd worden van het eerste weekend in juli.

De LASHbak trok met de havendagen in Werkendam wel 1500 bezoekers  en de vereniging stond op zondag 3 juli voor het eerst met onze boeken op de grote boekenmarkt in Dordrecht.

Het volgende evenement was de nautische markt in Vreeswijk, een zeer actief gebeuren rond de binnenvaart, de haven en de werf, aangejaagd door onze regiovertegenwoordiger Jaap Boersma, waar de vereniging vanzelfsprekend ook met een stand zichtbaar was.

Voor de laatste beurs in 2016 trokken de vrijwilligers met kratten vol verenigingsmateriaal verder oostwaarts, naar de Shipping en Logistic Beurs op 27 en 28 september in Kalkar.

We doen het noorden onrecht aan door niet te melden, dat daar de eerste activiteit in 2017 georganiseerd is, aan boord van de Witte Zwaan in Groningen, waar onze regiovertegenwoordiger, Harry de Groot een presentatie heeft gehouden: “Van Zuiderzee tot Dollard tou” , in samenwerking met en mede voor de leden van de World Ship Society Noord en leden van de voormalige A.M.V.V.

Op de open eerste zaterdagen van de maand van het Binnenvaartcentrum is de inzet telkens iets extra’s aan te bieden. Op 5 maart toonde de Modelbouw Groep Devel hun meest spectaculaire modellen van de binnenvaart, sleepvaart, offshore en overslagkranen, waarmee ze zowel oud als jong wisten te boeien met laad- en losdemonstraties van hun modellen.

Tussendoor zij nog vermeld, dat de vereniging in 2016 een schaalmodel van de drijvende kraan “Taurus” en twee modellen van een houten Waal in bruikleen heeft ontvangen.

Op vrijdag 15 april was er een wel heel bijzondere activiteit in de voormalige machinekamer van de RENÉ SIEGFRIED. De opstelling van het museum moest een beetje herschikt worden voor een uniek concert onder de titel van Hidden tour van Ilen Mer, met een voorprogramma door een Dordtse band.

De lezing door Sjoerd de Meer over de binnenvaart in Dordrecht is helaas niet doorgegaan.

Het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof uit Dordrecht heeft op woensdag 22 juni bij monde van Harry Aardoom op locatie aan boord van de RENÉ SIEGFRIED een  presentatie gegeven over de geschiedenis en wetenswaardigheden over overzetveren, beurtveren en beurtschippers in voorbije jaren in het gebied van Dordrecht en ’s Gravendeel.

Eerder is al de lezing van Leen ten Haaf op zaterdag 4 december genoemd.

In  de eerste week van mei heeft de vereniging  meegedaan met de regionale activiteit Week van het Water met een speciale les voor een klas en extra openstelling. De lezing van Albert Verdoren op 7 mei over de Baguet van Charleroi viel ook in die week.

Het Binnenvaartcentrum was op de beide dagen van Dordt in Stoom op 28 en 29 mei en met het museumweekend op 11 en 12 september open voor publiek.

Van 26 tot 31 augustus lag de 107 jaar oude historische spits WILLY van de “Verein Historische Binnenschiffahrt”, varend onder Zwitserse vlag, langszij de RENÉ SIEGFRIED  en was de voorzitter Günther Baumgartner onze gast. We hebben toen speciaal op zaterdag onze deuren geopend voor de bezoekers.

Excursies en maritieme studiereis

Op uitnodiging van onze collega’s en vrienden in Maasbracht toog op de dinsdag na Pinksteren, op 17 mei, een bus vol vrijwilligers naar Maasbracht om daar hartelijk te onthaald te worden met koffie en Limburgse vlaai voor een bezoek aan het uitgebreide Maas Binnenvaartmuseum, aan de Tjalk “NOOIT VOLMAAKT”, aan het Centrale bedienings-gebouw object Limburg van Rijkswaterstaat en een tocht op de  op de nieuwe elektrische boot “GOUVERNEUR VAN LIMBURG” met een heuse schutting door de sluis van Maasbracht.

De maritieme studiereis van 6 tot 17 augustus leidde de reizigers op een schip van de Hurtigruten, de NORDLYS, van Bergen naar Kirkenes de verste punt van Noorwegen voorbij de Noordkaap, waarbij wel 35 havens werden aangelopen. Het schip nam niet alleen reizigers mee, maar eveneens allerhande goederen voor de havens onderweg gingen in het ruim mee.

Voor de dagexcursie op 17 september was de opstap in Tholen, waarna de “HALVE MAEN’ ons naar Antwerpen bracht voor een bezoek aan de binnenvaartschepen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum, gelegen in het Bonapartedok bij het MAS.

Tenslotte

Het reilen en zeilen van een vereniging als “De Binnenvaart” met alle bovengenoemde activiteiten kan niet zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers op en rond het Binnenvaartcentrum in Dordrecht, maar ook van andere enthousiaste vertegenwoordigers en leden in het land, die de vereniging en daarmee de binnenvaart voor het voetlicht brengen.

Rotterdam, januari 2017

Therese van Laak

Secretaris Vereniging “De Binnenvaart”