Jaarverslag 2015

Verenigingsnieuws

Bij de wisseling van het jaar stond de stand van het aantal leden van onze vereniging, na afboeking van 33 mensen, die hun contributie niet betaald hadden, op 3228.

In onze gedachten strijken we de vlag halfstok voor de leden, die  in het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan. In het bijzonder wil ik Henk Bron en Cees de Bijl memoreren, met hun grote inzet voor de vereniging. We wensen de nabestaanden sterkte en steun om het verlies van hun dierbaren te verwerken.

Jaarvergadering 07 maart 2015

Voor het bijwonen van de 25e jaarvergadering verzamelden de geïnteresseerde aanwezigen zich in de bekende Maaszaal van het Scheepvaart en Transportcollege aan de Lloydkade in Rotterdam. Dit keer zonder eerst verwelkomd te zijn door de vrolijke klanken van een koor. Na de opening lieten de bestuursleden Karla Erfmann en Henk Bender zich excuseren voor hun afwezigheid. Ook Meindert Boxhoorn was door verblijf in het buitenland afwezig.

Na de jaarrede van de voorzitter “Gemotiveerd blijven” heeft de penningmeester Cees Wirken het financiële jaarverslag toegelicht en de begroting voor 2015 gepresenteerd. Bij monde van Dave van der Gulik heeft de kascontrolecommissie de financiële boekhouding akkoord bevonden, waarna de vergadering decharge heeft verleend aan het bestuur.

Het door de secretaris opgestelde beleidsplan met vier opties voor de uitbreiding van het Binnenvaartcentrum werd door haar toegelicht en de vragen van uit de zaal beantwoord.

Bestuursactiviteiten

De vier volgens rooster aftredende bestuursleden Cees Wirken, Jan Timmer, Henk Bender en Therese van Laak hebben van de vergadering instemming gekregen voor een nieuwe termijn van drie jaren. De bestuurstermijn van Meindert Boxhoorn is door zijn vertrek naar het buitenland voortijdig tot een eind gekomen. De nieuwe kandidaat Gert van Halen is tijdens de jaarvergadering zonder tegenstem als lid van het bestuur toegetreden, waardoor het aantal bestuursleden, met Ad Schroot, Karla Erfmann en Ad Blom, op acht blijft.

Het bestuur is zes keer op de RENE SIEGFRIED in vergadering bijeen geweest om de diverse activiteiten van de vereniging voor te bereiden en te bewaken.

Op 10 oktober hebben ruim 150 leden tijdens de najaarsbijeenkomst in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transportcollege de Maritieme Studiereis in Canada, zoals gepresenteerd door Chris van Eijmeren, mogen meebeleven. Daarna werd de aandacht van de aanwezigen naar de andere zijde van de Atlantische Oceaan getrokken, toen Jos Hubens de Maritieme Studiereis voor 2016 kort aankondigde. Jan van ’t Verlaat was op korte termijn bereid gevonden om na de pauze aan de hand van door hem gemaakte foto’s een en ander uit te wijden over het aanstaande thema de sleepvaart. Tussendoor werd de film van het defilé over het water voor de stad van Dordrecht ter gelegenheid van Koningsdag getoond en de verloren gewaande Koningsvlag door de voorzitter aan Jos Hubens overhandigd.

Weblocatie en het magazine “Binnenvaart”

Doorlopend wordt er gewerkt aan het actueel houden van de informatie en het verbeteren van de presentatie. Behalve algemene en achtergrond informatie, zoals het ontstaan van de vereniging, de groei van het Binnenvaartcentrum met de komst van de RENÉ SIEGFRIED en later de LASHbak,  de ontwikkeling in de 25 jaren van haar bestaan, de visie en de keuzes voor de toekomst, kan men er de agenda en de vergaderstukken inzien.

Een apart hoofdstuk is Binnenvaarttaal, dat niet alleen uitleg geeft over heel veel binnenvaarttermen, maar ook een heel scala aan uitgebreide achtergrondinformatie op scheepvaartgebied bevat. De drijvende man hierachter, Pieter Klein, is immer actief bezig met verbeteringen en aanvullingen. Het woordenboek is meer een encyclopedie, dat veel door externen geraadpleegd wordt.

Onze Databank doet hier niet voor onder. Bij de laatste jaarwisseling telde deze ongeveer 13100 schepen en ruim 41.500 foto’s, een toename van gemiddeld 50 schepen en 650 foto’s per maand ten opzichte van een jaar geleden. Een ieder wordt uitgenodigd om actief bij te dragen door aanvullingen en verbeteringen aan te leveren. Foto’s kunnen op de RENÉ SIEGFRIED ter plekke gescand worden.

Als men op de webpagina Magazines openklapt,  treft men bij de Index de titel van de in ons blad verschenen artikelen met de naam van de auteur vanaf 1992 tot en met 2013. De laatste twee jaren zullen er binnenkort opgezet worden. Ons magazine van vereniging “De Binnenvaart” is in 2015 wederom zes maal verschenen. Het thema dit jaar was ons 25 jarig bestaan. Uiteraard werd daar aandacht aan besteed, maar varenslieden eigen, werd er ook over de grenzen gekeken. De schijnwerper werd gericht op onze naaste buren, het Rijn en Binnenvaartmuseum in Antwerpen, dat bijna 40 jaar bestaat.  Men kon genieten van artikelen over hoge kunstwerken in Duitsland, over de Moezel in Frankrijk en over stoere vrouwelijke schippers in Engeland tijdens de 2e Wereldoorlog.

Deden in de eerste special van 2015 de vrijwilligers van onze 25-jarige vereniging een boekje open over zichzelf, in de tweede special werd een 100-jarige geëerd:  het Prins Hendrik internaat in Vreeswijk.

Binnenvaartcentrum

Onderhoud

De vrijwilligers van de onderhoudsploeg, die graag de handen uit de mouwen steken, hebben erg hun best gedaan. Vóór het begin van het winterseizoen zag het Binnenvaartcentrum er weer keurig netjes en schoon uit, met name de roeiboot achterop hangt er bij als om door een ringetje te halen.

Na het defilé op 27 april is de duwboot RENÉ SIEGFRIED de helling opgegaan en zonder problemen voor 8 jaar goedgekeurd. Onze ligplaatsvergunning is verlengd tot 01-01-2020. Van belang hierbij is de ontwikkeling van de wijk Stadswerven.

Museum en documentatiecentrum

De trap naar het museum aflopend, konden de bezoekers gelijk kennis maken met 25 jaar binnenvaartvereniging. De eerste grote vitrine was er geheel aan gewijd. De nieuw gebouwde vitrine voorin bij de luiken is gevuld met zendapparatuur, marifoons e.d.   De vrijwilligers zijn druk bezig geweest met het benoemen van de voorwerpen in de vitrines en immer bereid om aan de bezoekers alle gewenste informatie te geven.

Nieuw aangeboden objecten worden beschreven, zo nodig gerepareerd en een plaatsje gegeven, voorlopig in ons depot. Er is een maritiem winkeltje ingericht om overtollige spullen te verkopen. Een bijzondere aanwinst voor onze vereniging wil ik niet onvermeld laten: een model van het raderstoomschip “SIEGFRIED”, dat nu in de serre staat te pronken.

De mannen in het kantoor hebben een megaklus gehad aan het inventariseren en benoemen van het bezit van de vereniging aan documenten, tijdschriften, boeken, maritieme kaarten, scheepvaart en andere objecten en deze op lijsten te rangschikken. We hopen, dat het dit jaar lukt deze overzichtslijsten ter inzage op onze webpagina te zetten. Ter ondersteuning van hun werkzaamheden is de computerapparatuur waar nodig gemoderniseerd en er is een video bewerkingssysteem aangeschaft.

De coördinator en spil van ons Binnenvaartcentrum Jos van Dongen ziet kans naast zijn frequente aanwezigheid op de René Siegfried nog veel ander vrijwilligerswerk te doen voor de schipperswereld; reden waarom hij op 24 april 2015 benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw, Carla van Dongen-Suijkerbuijk, ook vrijwilligster in en buiten onze vereniging, is diezelfde dag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als blijk van waardering heeft het bestuur op 14  november voor de vele vrijwilligers voor hun tomeloze inzet een gezellige middag georganiseerd aan boord met een Rotterdams accent en een buffet toe. Een geslaagd idee, mede gezien de stormwind en de buien buiten.

Contacten met Dordrecht en de regio

Voor het tiende achtereenvolgende jaar zijn er schoolexcursies aangeboden aan basisscholen in Dordrecht en naastgelegen plaatsen. De enthousiaste en inmiddels ervaren gidsen hebben elf keer kinderen uit groep 7 of 8 rondgeleid van de stuurhut via de LASHbak tot de (voormalige) machinekamer. In het kader van Monumentendagen met het thema Kunst & Ambacht is op 12 september een school ontvangen met een speciaal programma over de tijd vóór de mechanisatie, waarbij, met de Jonge Jacob, het jagen en zeilen behandeld werd.

Onderdeel van het introductieprogramma van de nieuwe leerlingen van de binnenvaart opleiding aan het STC is een bezoek aan ons centrum.

De docent in onze gelederen heeft een les verzorgd op een school in de Tarwewijk in Charlois om hen kennis te laten maken met de stroom van de rivier en het transport op de Rijn.

Het resultaat was een door de kinderen gemaakte buitenexpositie “Langs de Rijn” bij de kade van de Maashaven, met geschilderde borden van bekende plaatsen langs de gemaakte rivier .

Het Binnenvaartcentrum stond als één van de 16 leuke plekken vermeld in het “waterpaspoort” , waarbij kinderen met hun ouders zoveel mogelijk stempels moesten halen in de waterdriehoek  Lek, Noord. Oude Maas en Merwede. Een andere leuke plek is het Baggermuseum in Sliedrecht, waar de vereniging op 30 mei eigen binnenvaartfilms heeft kunnen vertonen. In oktober is er overleg geweest met het bestuur van de Stichting Stoombaggermolen “Friesland” in Sliedrecht voor nauwer wederzijds contact.

De inzet is om op de open zaterdagen een extra activiteit te organiseren, zoals een maritieme koopjesdag, een boekenmarkt, of een ruilbeurs. Op 2 mei heeft Leendert ter Haaf een presentatie gegeven over de Duitse inval in 1940 en de ramp met de Rhenus 127. Op de laatste eerste zaterdag werden films uit de binnenvaartwereld vertoond.

Evenementen 2015, in Dordt en in het land.

Het jaar 2015 is grandioos van start gegaan met een goed georganiseerde Feestweek om te vieren, wat we met ons allen in de vereniging bereikt hebben in de 25 jaren van haar bestaan. Het reeds zeer gewaardeerde jubileumboek; “Toekomst voor het verleden” werd gepresenteerd en de nieuwe promotiefilm over de binnenvaart en de verschillende facetten van de vereniging beleefde zijn première. De druk bezochte week werd zaterdagavond afgesloten met een uitgeboekte vaartocht met de Raderstoomboot “ De Majesteit”.

Een volgend hoogtepunt was de viering van Koningsdag in Dordrecht, waarbij de RENÉ SIEGFRIED met de LASHbak als oranje cadeau ingepakt in het defilé voor de stad meevoer.

In de eerste week van juni was de vereniging present op de beurs Maritime Industry in Gorkum, in september op de Nederlands-Duitse STL in Kalkar en in november in Ahoy Rotterdam op de tweejaarlijkse beurs Europort.

Op de Maasbrachter Havendagen zijn talrijke mensen bij onze stand geweest. Het nieuwe evenement Grootscheepsdag Hoogeveen heeft weer nieuw publiek getrokken. Ook is de vereniging aanwezig geweest op de Spuidagen in Oud-Beijerland.

Begin maart heeft onze regiovertegenwoordiger in het noorden voor een volle bak op de Witte Zwaan in Groningen een presentatie voor onze leden en het World Ship Society gehouden.

Onze verenigingsvlag is veelvuldig te zien geweest in het midden des lands bij de Museumwerf, op de Koninginnesluis, op de schepen en uitgebreid gewapperd op het museumwerfweekend. Onze regiovertegenwoordiger verzorgde de verspreiding van onze boekjes in Vreeswijk en verder tot in het noorden des lands, in Groningen bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Vooruitlopend op de special over het jubilerende internaat, heeft hij een lezing gegeven over 100 jaar schippersinternaat Prins Hendrik. Verder  heeft hij een lezing verzorgd op de Terra Nova bij Futureland, waar op 24 oktober een themadag over de binnenvaart werd georganiseerd en de vereniging binnen het informatiecentrum van de Tweede Maasvlakte met een stand aanwezig was.

Onze vriend uit Antwerpen heeft op 29 augustus met een groep Belgische binnenvaartlieden ons binnenvaartcentrum met een bezoek vereerd. Ze zijn door ons hartelijk ontvangen, met smaak verwend en hebben natuurlijk een rondleiding gekregen.

Excursies en maritieme studiereis.

De maritieme studiereis van 9 tot 23 augustus bracht de reizigers naar Canada, waar ze de vier grote steden aan de oostkust bezocht hebben, diverse sluizen bekeken, de overweldigende ervaring van de Niagara-watervallen hebben ondergaan en gevaren hebben tussen de eilanden van de Georgianbaai van het Huronmeer, meerdere keren op de St Laurenswaterweg en als afsluiting genoten hebben van het fraais tussen de 1000 eilanden bij het Eriemeer.

De dagexcursie was een rondje Merwedekanaal en over de Lek terug.

De RENÉ SIEGFRIED is in maart vertrekplaats geweest voor het mps PATRIA voor zijn reis naar Koblenz en in december gefungeerd als tussenstop voor de vaarreis van Maasbracht naar Brugge.

Rotterdam, januari 2016

Therese van Laak

Secretaris Vereniging “De Binnenvaart”