Jaarverslag 2014

Verenigingsnieuws

De vereniging heeft in haar 24e jaar een ledenaantal opgebouwd van ruim 3300 leden.

Welgeteld 3335, na een veertig leden te hebben uitgeschreven, die verzuimd hebben hun contributie te betalen.

We strijken in gedachten de vlag halfstok voor de leden die van ons zijn heengegaan en we leven met de nabestaanden mee om hen tot steun te zijn in het verdriet en het verlies van hun dierbaren.

Jaarvergadering 08 maart 2014

De vereniging mocht voor haar 24e jaarvergadering weer gebruik maken van de Maaszaal in het gebouw van het Scheepvaart en Transportcollege aan de Lloydkade in Rotterdam. De begroeting bij binnenkomst werd gelardeerd met de vrolijke noten van het gemengde koor van vereniging De Binnenvaart, met liederen verbonden aan het varen en het water.

Na de begroeting bij binnenkomst en het welkomstwoord van onze voorzitter Ad Schroot hield hij zijn jaarrede doorspekt met vele uitdrukkingen ontleend aan de vaart en het water.

Onze penningmeester Cees Wirken presenteerde het financiële jaaroverzicht en lichtte deze toe. Joop van Wezel verklaarde namens de kascontrolecommissie, dat de financiële administratie in orde is bevonden, waarna de het bestuur decharge krijgt van de vergadering voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

De aanwezigen stemden enthousiast in met het voorstel het erelidmaatschap van de vereniging te verlenen aan Chris Slagter en aan het aftredende bestuurslid Jos van Dongen voor hun grote inzet voor de vereniging. Tevens heeft de LASHbak de naam “Jos van Dongen laadruimte “ gekregen. Er meldde zich helaas niemand als kandidaat bestuurslid.

Bestuursactiviteiten

Volgens het rooster van drie jaar bestuurslidmaatschap was de voorzitter aftredend, maar stelde zich herkiesbaar. Met algemene stemmen werd hij door de vergadering weer benoemd.

Ook Meindert Boxhoorn blijft deel uitmaken van het bestuur. Verder bleven in het bestuur Cees Wirken als penningmeester, Therese van Laak als secretaris en de andere bestuursleden Ad Blom, Jan Timmer, Karla Erfmann en Henk Bender.

Het bestuur is vijf maal in bestuursvergadering geweest, viermaal op de René Siegfried en eenmaal bij de voorzitter thuis.

De najaarsbijeenkomst op 11 oktober in de ons bekende Maaszaal van het STC stond in het teken van de binnenvaart in Frankrijk naar aanleiding van de maritieme studiereis van 2014. specifiek op de Garonne/Gironde, het Canal du Midi en de Rhône. De bij het STC vermaarde oud docent in hart en nieren Chris van Eijmeren gaf zowel voor als na de pauze een presentatie met beelden en informatie over de genoemde vaarwegen.  Tevens werd door Jos Hubens de bestemming van de geplande maritieme studiereis van 2015 bekendgemaakt.

Website en het magazine  “Binnenvaart”

Op de webstek van vereniging “De Binnenvaart” is veel informatie te vinden over onze vereniging, de activiteiten, vergaderstukken, films over de binnenvaart van Duitsland tot Amerika, en waar het meeste tijd in wordt gestoken, de Databank. Deze trekt dagelijks veel bezoekers. Aan het eind van het jaar stonden er meer dan 12.500 schepen met de beschikbare gegevens vermeld en waren er ruim 35.500 foto’s geplaatst, een toename van bijna 4000 foto’s in één jaar tijd. Iedereen wordt aangemoedigd, om aanvullingen, verbeteringen door te even en foto’s aan te leveren. Op de RENÉ SIEGFRIED kunnen de foto’s na gescand te zijn, weer gelijk meegenomen worden.

Het zeer gewaardeerde en met veel foto’s voorziene verenigingsblad Binnenvaart is wederom zesmaal verschenen en zesmaal is een ploeg vrijwilligers druk doende geweest om de ruim 3400 exemplaren met de Roeiboot in de enveloppen pakken. Het contract met de drukker is  voor een jaar verlengd. De redactieleden zijn er continu mee bezig. Zodra het blad bij u onder de ogen komt, beginnen al de voorbereidingen voor het volgende nummer. Om hun werk beter te kunnen doen, is geïnvesteerd in nieuwere computers voor de redactieleden met meer mogelijkheden. De eerste twee nummers van 2014 waren 62 bladzijden dik, de overige vier telden 66 bladzijden. Het centrale thema van dit jaar was de tankvaart. Artikelen variërend van belevenissen van individuele varenslieden in de tankvaart tot  de bedrijfsgeschiedenis van tankvaartrederijen. Ook andere onderwerpen kwamen aan bod: spannende verhalen van reizen in oorlogstijd en schippers die geschiedenis schrijven.

De eerste special was, niet verrassend, geheel gewijd aan tankschepen en wel van de SHV met veel materiaal van ons in 2009 overleden erelid Arie de Vries. De tweede special had een bijzonder onderwerp, het type vaartuig, dat iedereen, die vaart, wel ergens eens kruist en reeds in de Griekse Oudheid nodig was voor de laatste tocht naar Hades: de veerpont, onmisbaar om de oevers van de vele waterstromen in ons lage land met elkaar te verbinden.

In dit kader dient zeker vermeld te worden, dat de hoofdredacteur van het blad en enthousiast fotograaf, Leo Schuitemaker, tijdens de jaarlijkse lintjesregen door de burgemeester van Moerdijk onderscheiden is als Ridder in de Orde van Oranje voor zijn onvermoeibare inzet binnen vereniging “De Binnenvaart”, én daarbuiten.

Binnenvaartcentrum

Onderhoud

Er is in 2014 weer hard gewerkt aan het onderhoud en verfraaiing van de RENÉ SIEGFRIED en de LASHbak. Het dek en de roef zijn met veel energie onder handen genomen. Het achteronder, de ruimte achter het museum, is geverfd en van planken voorzien, zodat een nieuwe bergruimte is gemaakt, waar onder andere de uitgebreide vlaggenvoorraad van de vereniging een plek heeft gekregen (Hoeveel zullen het er zijn?).   In de voorpiek zijn op de vrijgekomen plek nieuwe vitrinekasten gemaakt

De LASHbak is in de eerste helft van oktober uit het water geweest, gestraald en opnieuw geverfd. De Jonge Jacob moest daarvoor geheel in zeildoek ingepakt worden.

De RENÉ SIEGFRIED is volgend jaar aan de beurt.

De simulator in de stuurhut is na problemen succesvol onderhanden genomen door Alphatron, zodat de bezoekers, waaronder vooral schoolkinderen, virtueel het varen kunnen meemaken.

Er is aan boord een computer vervangen, mede noodzakelijk door het wegvallen van ondersteuning van het oude programma Windows XP door Microsoft.

Museum en documentatiecentrum

De wisselvitrine is begin van het jaar geheel heringericht voor het thema tankvaart. Het Binnenvaartcentrum heeft voor deze expositie enkele fraaie modellen in bruikleen gekregen. De vereniging is de bedrijven en de particulieren, die hun artikelen al dan niet tijdelijk ter beschikking stellen, zeer erkentelijk voor het vertrouwen, dat ze hebben in de zorgtaak van de vereniging voor het veilig stellen en uitdragen van de kennis over de binnenvaart als maritiem cultureel erfgoed. Ondertussen wordt er achter de schermen voortdurend hard gewerkt aan het beschrijven, inventariseren en catalogiseren van de enorme hoeveelheid documenten, tijdschriften, boeken en ander archiefmateriaal om in de zeer nabije toekomst het materiaal overzichtelijk op onze webstek toegankelijker te maken. De basis opzet is klaar.

Om ons binnenvaartmuseum voor de Dordtenaren en de bezoekers aan de stad op het netvlies te krijgen is een publieksfolder gemaakt, welke op de daartoe geschikte plekken verspreid is.

Contacten met Dordrecht en de regio

Een twintigtal scholen uit Dordrecht en omliggende plaatsen hebben positief gereageerd op onze uitnodiging voor een lespakket over de binnenvaart en een bezoek aan ons centrum. De schoolexcursies concentreren zich in de periode van maart tot de zomervakantie.

Een vaste ploeg van vrijwilligers leidt de kinderen rond van boven naar beneden, van voor naar achter, terwijl zij opdrachten krijgen uit te voeren. Het lespakket is samengesteld in samenwerking met het Onderwijscentrum Binnenvaart. Ook de binnenvaartopleiding van het STC biedt ondersteuning.  Onderdeel van de introductieweek van de nieuwe leerlingen van de binnenvaartopleiding is een bezoek aan ons centrum.

Het Binnenvaartcentrum was speciaal open op de zaterdag 24 mei van het weekend Dordt in Stoom en ook op de Open Monumentendag op 13 september. Het motto was het Mobiele Culturele Erfgoed. De Pieter Boele kwam in haar ronde varen speciaal ook langszij de RENÉ SIEGFRIED.  Jammer, dat zo weinig mensen de overstap waagden van het ene mobiele erfgoed naar het andere om het Binnenvaartcentrum te verkennen.

De presentaties dinsdag middag op de RENÉ SIEGFRIED werden weer druk bezocht. Een enkele keer was J.G. Schuitemakerzaal tot het laatste hoekje toe gevuld met belangstellenden. Van de negen geplande voordrachten is er spijtig één wegens ziekte niet door kunnen gaan.

Een breed scala aan onderwerpen kwam aan bod: van de Hoogeveense Vaart tot de 2e Maasvlakte, van de Donau, Frankrijk tot de sleepvaart op de Rijn, maar ook van ver buiten ons continent: de Ohio en Mississippi in Amerika en de Irrawaddy in Myanmar, en van het verleden tot het heden. De presentaties werden georganiseerd door Lianne van Laak.

De open zaterdagen,  op de 1e van de maand, trekken een wisselend aantal bezoekers,

De maritieme verkoopbeurs in november was een groot succes. In het Pinksterweekend had de vereniging mensen van het Binnenschiffahrtsforum uit Duitsland op bezoek. Na hun bezoek aan het museum en de LASHbak heeft de vereniging hen een lunch aangeboden.

Voor de zaterdag in december was er een mini film competitie over de binnenvaart met het publiek als jury. Voor herhaling vatbaar, waarbij de organisatie op meer aanmeldingen rekent.

Als dank voor hun belangeloze inzet heeft het bestuur voor de vrijwilligers begin november een gezellige middag georganiseerd. De Ark van Noach stond op het programma, waarna er op de RENÉ SIEGFRIED een buffet aangeboden werd.

Koor “De Binnenvaart”

Behalve bij onze jaarvergadering in maart en bij de najaarsbijeenkomst in oktober in het STC is het koor ook bij andere gelegenheden gevraagd om hun schippersklanken ten gehore te brengen. Helaas heeft het koor zich eind van het jaar opgeheven, omdat ze bij gebrek aan een goede dirigent en aan een goed klinkend harmonieus accordeonspel het zich zelf gestelde hoge niveau niet meer konden garanderen.

Evenementen 2014

Het evenementenjaar is gestart op de eerste zaterdag van februari met de opening van de nieuw ingericht tentoonstelling in het museum aan boord van de RENÉ SIEGFRIED met als thema de tankvaart.

Na de algemene jaarvergadering op 8 maart stond de Vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem op het programma. Van 13 tot en met 15 mei stond de ploeg vrijwilligers de vele bezoekers te woord en werden weer boeken en andere gewilde artikelen van de vereniging verkocht. Op de havendag in Werkendam op 5 juli was de vereniging met de LASHbak present. Ondanks of dankzij de regenrijke dag, stroomde de LASHBAK bij tijd en wijle vol met belangstellenden en nieuwsgierigen. De geslaagde dag werd afgesloten met een klinkend  fanfareorkest vóór de Jonge Jacob in de LASHbak.

Nieuw dit jaar was de Shipping-Technics-Logistics beurs in Kalkar op 30 september en 1 oktober.  Dat deze nieuwe beurs  aangeslagen is, blijkt uit het feit, dat zij ook in 2015 gehouden zal worden.

De vereniging in de regio

Enkele bestuursleden zijn aanwezig geweest bij de opening van het nieuwe onderkomen van het Maas Binnenvaartmuseum aan de Havenstraat 12 in Maasbracht.

In Vreeswijk heeft de vereniging middels haar vertegenwoordiger, Jaap Boersma, meegedaan aan het Werfweekend en in september aan de Open Monumentendag. Op 12 september werd op de museumwerf in Vreeswijk de  landelijke erfgoedconferentie Behouden Vaart gehouden naar aanleiding van het wetsvoorstel voor een nieuwe cultureel erfgoedwet, waarin echter onvoldoende aandacht besteed wordt aan het mobiele en dus ook aan het watergebonden mobiele erfgoed. Vereniging “De Binnenvaart” had eerder gereageerd binnen de landelijke inspraakronde, gericht aan de minister.

Onze regiovertegenwoordiger heeft in het voorjaar een lezing gehouden over 75 jaar Beatrixsluis en over de schippersacties in 1988.

In Gelderland is het evenement “Lekko schippers in zicht” georganiseerd, waarbij onze regiovertegenwoordiger Henk Nuy meegeholpen heeft en waarbij materiaal van de vereniging is gebruikt voor de tentoonstellingen, die waren opgezet. Het evenement was verspreid over 4 weekenden in augustus en september, waarbij behalve Nijmegen ook Beuningen, Lobith, Doornenburg en Millingen meededen.

Excursie en maritieme studiereis

Gedurende het vaarseizoen zijn via de Roeiboot enkele lezersreizen speciaal voor binnenvaartleden aangeboden voor een vaartocht in Nederland en/of omringende landen.

De bestemming van de maritieme studiereis van vereniging “De Binnenvaart”  lag deze keer op het Europese continent en wel in het voor vele bekende Frankrijk. Wat niet wil zeggen in bekend gebied. De Garonne, de Dordogne en het Gironde estuarium werd  bevaren, het Canal Du Midi verkend, en tenslotte de Rhône en Saône opgevaren. De reizigers hebben kennis gemaakt met het levenswerk van Pierre-Paul Riquet.

De najaarsexcursie op de laatste zaterdag in september bracht de opvarenden van de HALVE MAEN eerst langs de nieuwe Botlekbrug met de grootste verticale Hef, bijna klaar in aanbouw, en vervolgens naar de recentste uitbreiding van het Nederlands grondgebied, naar de 2e Maasvlakte, waar ze gelijk getuige waren van de opening van de nieuwe Prinses Margriethaven met een blaasconcert, een waterspuitende havenboot en een vlootschouw  van de museumzeeslepers ELBE en HOLLAND.

Vereniging “De Binnenvaart” 25 jaar

Al vóór het jaar 2014 zijn de eerste voorbereidingen in touw gezet om het 25 jarig bestaan van onze bloeiende vereniging met luister te vieren door de uitgave van het unieke jubileumboek TOEKOMST VOOR HET VERLEDEN.  En door een nieuwe verenigingsfilm van “De Binnenvaart” te laten maken en met de organisatie van een speciale feestweek te eindigen met een vaartocht op DE MAJESTEIT.

Rotterdam, januari 2015

Therese van Laak – Secretaris Vereniging “De Binnenvaart’