Jaarverslag 2013

Verenigingsnieuws

Het aantal leden is nagenoeg gelijk gebleven. De meeste leden betalen trouw en op tijd hun contributie. Helaas zijn 21 leden, minder dan 1% van het totaal, op 31 december 2013 uitgeschreven, omdat er geen betaling van hen is binnen gekomen.

De stand op 01 januari 2014 is 3342.

We strijken in gedachten de vlag halfstok voor de leden, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en we wensen de nabestaanden sterkte en steun om het verlies van hun dierbaren te dragen.

Jaarvergadering 09 maart 2013

De STC-groep heeft wederom de Maaszaal aan de Lloydkade in Rotterdam beschikbaar gesteld voor de jaarvergadering, de 23e, van onze vereniging. De leden werden bij binnenkomst uit de winterse kou verwelkomd door de warme en vrolijke klanken van het Koor “De Binnenvaart”.

Na de jaarrede van onze voorzitter Ad Schroot, waarin hij het dynamische jaar 2012 liet passeren, werd het financiële jaaroverzicht door de penningmeester, Cees Wirken, gepresenteerd en toegelicht. Een lid van de kascontrolecommissie verklaarde, dat zij de financiële administratie in orde had bevonden, waarna de vergadering het bestuur decharge verleende voor het gevoerde  financiële beleid van het afgelopen jaar.

Er werd een toelichting gegeven over het niet verder gaan in het fusieproces met het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht en tevens aangegeven, dat de samenwerking zoals neergelegd in het convenant in stand blijft.

Vervolgens werd door het bestuur een aanzet gegeven voor te voeren beleid in de nabije toekomst, specifiek over uitbreiding van de beschikbare ruimte van het Binnenvaartcentrum.

Bestuursactiviteiten

Het volgens rooster aftredende bestuurslid Meindert Boxhoorn had zich herkiesbaar gesteld en is met algemene stemmen herkozen. Ook de nieuwe kandidaat Ad Blom wordt door de vergadering aanvaard als bestuurslid. Naast deze twee mensen hebben de volgende personen in 2013 deel uitgemaakt van het bestuur:  Ad Schroot, als voorzitter, Jos van Dongen als vice-voorzitter, Kees Wirken als penningmeester en verder Karla Erfmann, Jan Timmer, Henk Bender en tenslotte Therese van Laak als secretaris.

Het bestuur is het afgelopen jaar zesmaal voor een bestuursvergadering bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er twee buitengewone vergaderingen geweest, waarbij ook mensen van het Stichtingsbestuur mede aan de vergadertafel zaten met als enige onderwerp de eventuele aankoop van de Strasbourg, het voormalige museumschip in Straatsburg. Vanwege het risico van niet geheel te overziene investeringskosten en benodigde uren van vrijwilligers, heeft de voormalige duwboot haar einde onder de slopershamer gevonden.

Als voorlopige, gedeeltelijke oplossing van het ruimteprobleem is een locatie op het terrein van de werf van Hoebee met een eigen toegang in huur genomen.

Op zaterdag 5 oktober is de najaarsbijeenkomst van de vereniging gehouden op onze bekende locatie in de Maaszaal van het STC gebouw, waarbij Chris van Eijmeren op zijn unieke manier de aanwezigen trakteerden op beelden en informatie van de Maritieme studiereis door Myanmar,  ook bekend onder de naam Birma. Erna werd door Jos Hubens de Maritieme Studiereis voor 2014 bekendgemaakt  met een korte presentatie van het voorlopige programma.

Na de pauze gaf de heer Streefkerk de aanwezigen een kijk in het Loodswezen, en specifiek van de locatie  Rotterdam-Rijnmond. De organisatie, de zware selectie, de opleiding en het werk. Jammer, dat de lichten om 5 voor 5 abrupt gedoofd werden.

Website en het magazine “Binnenvaart”

Als u de tijd eens neemt, zult u versteld staan, welke informatie u op en achter de website van vereniging  “De Binnenvaart” kunt aantreffen. Natuurlijk het nautische naslagwerk de Databank, Zo’n 1500 `a  2000 keer per dag wordt de site bezocht. Bij de jaarwisseling was het aantal van 12.000 schepen met hun beschikbare gegevens overschreden en waren bijna 31.800 foto’s van schepen geplaatst. Doorlopend wordt er gewerkt aan verbetering, aanvulling en uitbreiding en het  wordt zeer gewaardeerd als leden gegevens en foto’s aanleveren om in te voeren.  Op de RENÉ SIEGFRIED kunnen de foto’s gescand worden en gelijk worden teruggegeven. De site is interactief.

De actuele agenda van activiteiten op het Binnenvaartcentrum, havendagen elders en beursen, waarop de vereniging aanwezig is, staat er op vermeld. Ook het programma van de komende studiereis kan met doornemen.

Wist u, dat u onder magazines de volledige inhoudsopgave van ons magazine ” Binnenvaart” , vanaf 1992 aantreft. Tevens het onderwerp van de halfjaarlijkse kleine boekjes. De door toedoen en inzet van de vereniging uitgebrachte boeken in de serie “Geschiedenis van de Binnenscheepvaart” kan men er ook vinden.

Het met toepasselijke foto’s verluchte verenigingsblad is in 2013 weer 6 maal uitgebracht,  met op één na, elk 66 bladzijden dik. Er werd ruim aandacht besteed aan het jaar thema het “binnenvaartonderwijs” vanwege de eerste impuls, die 100 jaar geleden, in 1913, werd gegeven aan onderrichting van de binnenvaartjeugd. De in 2013 pas in januari begonnen winter, doch die diep de lente indrong, deed velen denken aan die strenge winter van 1962/1963, wat te merken was aan de verhalen en foto’s, die de redactie van het blad mocht ontvangen.

In de voorlaatste zending in het najaar werd de kalender voor 2014 met elke maand een scheepsfoto bijgevoegd.  Naar aanleiding van het opgaan van de RKSB “St.Nicolaas” in de BBU is het eerste boekje van 2013 speciaal geheel gewijd aan de geschiedenis van deze bond.

In het tweede boekje  werd het wel en wee van de J. van Steen’s Rijnreederij met hun uitgebreide vloot uit de doeken gedaan.

Binnenvaartcentrum

Ligplaats

Nadat het Binnenvaartcentrum in 2012 enkele meters verhaald was, kreeg het van de gemeente een nieuw adres toegekend, dat echter nog weinig bekend is en in feite niet gebruikt wordt.

Maar voor de aansluitingen van de nutsvoorzieningen was het een vereiste. Na de nodige aanpassingen aan de infrastructuur op de toegangsweg was eind maart het Binnenvaartcentrum  op de walstroom aangesloten en hoefde de generator niet meer te lopen. Ook voor de koppeling aan het drinkwaternet moest de nodige voorarbeid gedaan worden, maar vanaf mei stroomt het water onbelemmerd van de wal naar het schip.

Op het achterdek is de opgang naar de lees- en ontmoetingszaal aanmerkelijk verbeterd door de loopbrug iets te verplaatsen en te verbreden, en voorzien van een goede leuning.

De infrastructuur van de pc’s op het Binnenvaartcentrum is verbeterd. Net voor het einde van het jaar is een nieuw systeem van alarmbeveiliging geïnstalleerd.

Museum en documentatiecentrum

Na het leeghalen van de opslagruimte op het Duivelseiland had de scheepswerf Hoebee ons een ruimte aangeboden. In het afgelopen jaar is de relatie bestendigd met een contract voor de huur van bedrijfsruimte. Meerdere kasten zijn van de RENÉ SIEGFRIED overgebracht naar deze ruimte en gevuld met  vooral archiefmateriaal en oude jaargangen van kranten en tijdschriften.

De vlaggenvoorraad is verhuisd en de ruimten voorin worden door de vrijwilligers heringericht als vitrines. Er is nieuwe ledverlichting aangelegd, hetgeen een mooiere, meer gerichte verlichting geeft én een besparing op het stroomverbruik. De ruimten achterin zijn leeggehaald en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe betimmering.

Het thema van het jaar was “100 jaar binnenvaartonderwijs”, wat een interessante tentoonstelling opleverde van schooldiploma’s, getuigschriften, foto’s van schoolschepen en van het vakonderwijs. In de zomerperiode heeft een nieuwe vrijwilliger zich gemeld, die zich sindsdien speciaal inzet voor het museum en daarmee invulling geeft aan een lang gevoelde wens. Een andere nieuwe vrijwilliger gaat na of oude videobanden naar DVD kunnen worden omgezet. Er wordt druk gewerkt aan uitbreiding van de digitale index en toegankelijkheid van het aanwezige bezit.

Contacten met Dordrecht en de regio

Tijdens en na de jaarvergadering verleden jaar hebben zich genoeg vrijwilligers aangemeld voor een maandelijkse zaterdagopening en vanaf zaterdag 6 april 2013 zette het Binnenvaartcentrum de deuren wijd open om de mensen te verwelkomen.  Het was wel jammer, dat niet elke zaterdag openstelling een stroom van bezoekers opleverde. Het is gebleken, dat, indien er een extra activiteit georganiseerd wordt op de betreffende zaterdag en dit genoeg bekend gemaakt wordt,  dit meer bezoekers aantrekt.

Er is zoveel belangstelling geweest van de basisscholen, in de regio voor het leer- en doe programma over de binnenvaart, dat de coördinatoren een maximaal beroep op de vrijwilligers hebben moeten doen om de 20 groepen in de maanden maart t/m juni te ontvangen en aan boord te begeleiden. Gelukkig  is het aantal met zes nieuwe vrijwilligers uitgebreid, die alvorens ingezet te worden, een korte toegepaste instructie krijgen. De lessen worden gegeven door een leerling van het STC samen met een van onze gidsen. Het Onderwijscentrum  Binnenvaart speelt op de achtergrond een ondersteunende rol in het aanbieden van lesboekjes en lesmateriaal.

Eind augustus kwam het opleidingsschip van het STC, de PRINSES  CHRISTINA weer langszij met de nieuwe lichting leerlingen voor de binnenvaartopleiding om hen met onze vereniging en het Binnenvaartcentrum kennis te laten maken mede als voorbereiding op een aanmelding als lid van de vereniging in de toekomst.

De presentaties aan boord door verschillende enthousiaste “ervaringsdeskundigen” op de dinsdag, of woensdag middag of avond, gestart in 2012,  hebben in 2013 onveranderd veel belangstelling getrokken.  De J.G. Schuitemakerzaal is vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde.  Totaal zijn er 15 onderwerpen aan de orde geweest, allen gerelateerd aan de binnenvaart, met een pauze in de zomerperiode.  Bij enkelen, zoals bij de presentatie door de

bij de berging nauw betrokken man van de Koninklijke Schuttevaer, Martin van Dijk, over de gekapseisde WALDHOFf, was de zaal tjokvol.

Het bestuur heeft de vele vrijwilligers, als blijk van waardering voor hun belangeloze inzet,  eind oktober een gezellige middag aangeboden met een bezoek aan het museum van de Stichting Historische Verbrandingsmotoren in Papendrecht en daarna een overheerlijk Portugees buffet aan boord van de RENÉ SIEGFRIED.

Evenementen 2013

Het evenementenseizoen werd grandioos geopend met de Nationale Sleepbootdagen in Vianen.

Het bestuur is de uitdaging aangegaan om de LASHbak op sleeptouw te nemen en in Vianen aan het publiek te presenteren.  Dat was een onverwacht groot succes en de moeite meer dan waard. Iets wat zeker herhaald zal worden.

De Construction & ShippingIndustry beurs in de Evenementenhal in Gorinchem was in 2013 in de laatste week van mei. De stand van de vereniging werd zoals vanouds druk bezocht.

De vereniging was ook present bij de Maasbrachter Havendagen en tenslotte bij de tweejaarlijkse Europort in Ahoy Rotterdam begin november,  waar we eveneens veel mensen hebben begroet bij onze stand. Vanwege verandering van werkomgeving van onze Franssprekende bestuurslid is de vereniging in 2013 niet in Frankrijk present kunnen zijn.

In de regio

Dankzij onze Regiovertegenwoordigers wappert de vlag van de vereniging ook op bijvoorbeeld de museumwerf in Vreeswijk en worden de specials verspreid naar de scheepvaartmusea in het land, zoals in Sneek, Groningen, Delfzijl en in Maasbracht, en op andere locaties, waar veel varenslieden komen. In de regio  Midden, in Vreeswijk en Vianen is een actieve schippersgemeenschap, die uitstekende hulp geboden heeft bij aankomst en tijdens de aanwezigheid van de LASHbak. Eenmaal per maand is er een treffen in het Schipperscafé.

In Groningen ligt de Blauwe  Zwaan, waar de vereniging met de A.M.V.V. en het World Ship Society wel eens gezamenlijk een lezing organiseren.

In Nijmegen bij de Waalbrug ligt de klipper OPOE SIENTJE, waar vrijwilligers van onze vereniging betrokken zijn geweest bij de inrichting en de start van het kleine museum.

In Terneuzen is nog geen scheepvaartmuseum gerealiseerd. De havendagen vielen samen met de havendagen in Maasbracht en de vereniging was in het afgelopen jaar niet met een stand aanwezig. Bij het Shantykoren festival “De Vliegende Hollander” in Terneuzen was de vereniging wel zichtbaar door de deelname van het koor. Het Koor “De Binnenvaart”  heeft veelvuldig optredens buiten de thuishaven en zeker niet alleen voor een varenspubliek.

In het voorjaar van 2013 heeft het koor een eigen CD uitgebracht “Schippersklanken”, waardoor hun vrolijke muziek in menige roef en huishouden te beluisteren valt.

Excursie en maritieme studiereis

Van 22 maart tot 6 april heeft een aantal binnenvaartleden met de ZWAANTJE een vaartocht  tussen Arnhem en Groningen  over de Duitse kanalen en rivieren gemaakt, diverse musea en waterbouwkundige werken zijn bewonderd en diverse contacten aangehaald.

De laatste twee weken van juli waren bijna 30 mensen op het water van de machtige stroom van de “Irrawaddy”  aan boord van de RV PAUKAN om kennis te maken met de vaart op deze levensader van Myanmar en met het leven en de cultuur van de mensen op en bij de rivier.

In september werd vanwege de belangstelling op twee zaterdagen de najaarsexcursie georganiseerd. De bedoeling was de Hollandse IJssel op te varen, een stukje Amsterdam-Rijnkanaal en dan via de Lek weer terug. Echter de sluis vóór Gouda had te weinig water en de steven van de HALVE MAEN verkoos een alternatieve route: een rondje Noord en de tweede keer de Parksluizen naar binnen, voor een ronde door Zuid Holland.

Therese van Laak                                                                     Rotterdam,  januari 2013

Secretaris

Vereniging “De Binnenvaart”