Jaarverslag 2012

Verenigingsnieuws

Het ledenbestand heeft zich  het afgelopen jaar gestabiliseerd en heeft geschommeld tussen de 3400 en 3500 leden door enerzijds nieuwe aanmeldingen en anderzijds door overlijden en uitschrijven van hen, die om verschillende redenen de contributie niet betaald hebben. Bij de start van dit jaar is het aantal leden 3348.

We denken in stilte aan de leden, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen en wij wensen de nabestaanden rust en steun om het verlies van hun dierbaren te dragen.

Jaarvergadering 17 maart 2012

De 22e jaarvergadering werd, gelijk aan voorgaande jaren, gehouden in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam, vooraf gegaan door een vrolijke muzikale ontvangst gepresenteerd door het enthousiaste koor “De Binnenvaart”  in de aankomsthal.

Na de jaarrede van de voorzitter Ad Schroot met als titel “Ligplaatsen”, gevolgd door het financiële jaaroverzicht, gaf de voorzitter van de kascontrolecommissie  een toelichting en verklaarde, dat het financieel jaaroverzicht door hen was gecontroleerd en in orde bevonden.

Hij stelde de vergadering voor om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, hetgeen zonder tegenspraak aangenomen werd.

Even later gaf onze ambassadeur Jos Hubens een toelichting op de ontwikkeling van het  Maas Binnenvaartmuseum  te Maasbracht en de redenen tot toenadering van onze vereniging “De Binnenvaart” met de stichting Maas Binnenvaartmuseum.

Bestuursactiviteiten

Tijdens de jaarvergadering hebben Linda Berends en Wilfred van den Broek afscheid genomen van het bestuur . Volgens het rooster waren ze aftredend en zij hadden zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar gesteld. Kees Wirken,  Jan Timmer en Therese van Laak hadden zich wel herkiesbaar gesteld en werden herbenoemd. De enige nieuwe kandidaat Henk Bender werd door de aanwezige leden van de vereniging unaniem akkoord bevonden en benoemd als nieuw bestuurslid. Het bestuur is aldus van negen naar acht personen gegaan, met een vacature voor een kandidaat uit het “Limburgse” .

Na de jaarvergadering hebben zitting in het bestuur Ad Schroot als voorzitter, Jos van Dongen als vice-voorzitter en coördinator van de René Siegfried en de LASHbak,  Kees Wirken als penningmeester en Therese van Laak als secretaris. Verder Karla Erfmann, Jan Timmer, Meindert Boxhoorn en Henk Bender.

Het bestuur is in 2012 zesmaal bij elkaar gekomen, vijfmaal op de René Siegfried en éénmaal bij de voorzitter thuis om de activiteiten in en rond het Binnenvaartcentrum te bespreken en de diverse presentaties op beursen en evenementen voor te bereiden. Veel aandacht en energie is uitgegaan naar de invulling van de samenwerking met de stichting Maas Binnenvaartmuseum.

Op 20 oktober 2012 was de najaarsbijeenkomst in het STC gebouw aan de Lloydstraat in Rotterdam, waar een presentatie werd gegeven van de Maritieme studiereis van 2012 naar de USA en de onderwijscoördinator Binnenvaart een interessante voordracht heeft gehouden.

Maas Binnenvaartmuseum

Er is veelvuldig contact geweest met het bestuur van de stichting Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht om inhoud te geven aan het eind 2011 gesloten convenant tussen onze vereniging en de stichting en in voorbereiding van een fusie van “Maasbracht met Dordrecht” .

Leden van het bestuur en vrijwilligers uit Maasbracht zijn voor de zomer gast geweest op de René Siegfried en het bestuur heeft op 04 november op de speciale feestelijke vrijwilligersavond in Maasbracht kennis kunnen maken met de vele actieve mensen aan de Maas.

Binnenvaartcentrum

Ligplaats

Na het verhalen van enkele meters naar achteren in het Wantij van de René Siegfried met de LASHbak  hebben onze onvermoeibare vrijwilligers hard gewerkt aan de toegang op de nieuwe plek, met name de loopbrug vanaf het achterschip naar de wal heeft een aantal arbeidsuren gevraagd, maar het resultaat mag er wezen. Ook de schoorsteen ernaast staat weer mooi in de verf. De wandelweg van de parkeerplaats naar de kade is verfraaid met doeken waarop gedichten, gerelateerd aan de binnenvaart en het water zijn te lezen.

Na de toekenning van het officiële adres van het Binnenvaartcentrum: Werf van Hippos 100, kon pas in oktober begonnen worden met het aanvragen van de nutsvoorzieningen. Op dit moment is er geen zicht op, wanneer het Binnenvaartcentrum is aangesloten op de infrastructuur van Dordrecht voor de levering van stroom en water.

Museum en documentatiecentrum

Gedurende vijf jaren heeft  vereniging “De Binnenvaart” belangeloos gebruik mogen maken van opslagruimte van Lankhorst in Dordrecht. Doch van de zomer werd ons vriendelijk verzocht andere ruimte te zoeken, omdat men de ruimte zelf nodig had. Gelukkig heeft de firma Hoebee aan de Merwedestraat, niet ver van ons centrum, opslagruimte aan ons beschikbaar gesteld, waar we 15 kasten met archiefmateriaal hebben kunnen stallen. We zijn nog naarstig op zoek naar een andere en definitieve ruimte voor de opslag van ons binnenvaartarchief en museuminventaris.  Het bestuur heeft de wens om een locatie te vinden, waar het unieke en uitgebreide  documentatiebezit in zijn presentatie en toegankelijkheid tot zijn recht kan komen.

In oktober is ons documentatiecentrum verrijkt met een schenking door de weduwe van Jacques de la Garde van zijn door hem opgebouwde uitgebreide verzameling documenten, foto’s en dia’s over voornamelijk  de Franse binnenvaart. Maar daarnaast ook veel informatie over waterwegen internationaal.

Vanwege het thema “20 jaar Main-Donaukanaal” is in de tentoonstellingsruimte speciale aandacht besteed aan de vaart naar en op de Donau. In 2013 wordt het binnenvaartonderwijs in de schijnwerpers gezet. Het bestuur zou het waarderen, indien onder onze leden iemand zich bevindt met speciale interesse in het beheer en de presentatie van ons maritieme bezit en zich daarvoor wilt inzetten.

Contacten met Dordrecht en de regio.

De contacten met de basisscholen in Dordrecht en de regio verstevigen zich en breiden zich uit.  De enthousiaste vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar zo’n 20 klassen van de bovenbouw ontvangen en de leerlingen een leer- en doe programma aangeboden en begeleid.

Al enkele jaren komt de nieuwe lichting leerlingen voor de binnenvaartopleiding aan het STC met het opleidingschip langszij de René Siegfried voor een wederzijdse kennismaking.

Uitbreiding en aanpassing van het programma  naar klassen van andere middelbare scholen ligt in het verschiet.

Het idee van Lianne van Laak om op de René Siegfried presentaties met als bindend thema: “Binnenvaart”  in de breedste zin van het woord te organiseren blijkt gezien de groeiende belangstelling, en niet alleen van mensen verwant aan de binnenvaart,  een schot in de roos te zijn . Wisselende “ervaringsdeskundigen”  zijn bereid belangeloos hun eigen dia’s en films te tonen en geven daarbij enthousiast en onvermoeibaar aan de aanwezigen toelichting en uitleg.

In het najaar van 2012 zijn er vijf geweest op een middag of avond. In de eerste helft van 2013 worden er weer acht aangeboden.  De onderwerpen en data staan op de website vermeld.

Het bestuur is begonnen vrijwilligers te werven om in toerbeurt mensen op de René Siegfried te ontvangen  op de zaterdag openstelling, waar we in het tweede kwartaal van 2013 mee willen beginnen.

Als blijk van waardering voor hun inzet heeft het bestuur in november een gezellige middag met stamppot aan de vele vrijwilligers aangeboden, vooraf gegaan door een fris tochtje met de Pieter Boele op de vaarwegen rond de zo met het water verbonden stad Dordrecht, waar net ook Sint Nicolaas ontvangen was.

Website en de periodiek “Binnenvaart”

De website werkt als een belangrijk visitekaartje  in de presentatie van vereniging “ De Binnenvaart”  in de wereld van de binnenvaart geïnteresseerden. Eind 2012 bevatte de databank van Binnenvaartschepen gegevens van meer dan 11.100 schepen en ruim 29.000 foto’s van schepen.  Het vormt  een frequent bezocht nautisch naslagwerk, waar vaak op gereageerd wordt.  De site is interactief. Men kan eventueel een berichtje achterlaten onder Zoeklicht.

Verder kan men op de site de actuele agenda van activiteiten op de René Siegfried er op na slaan evenals de komende evenementen.

Het fraaie magazine Binnenvaart is wederom zes maal per jaar verschenen, variërend van 66 tot 72 bladzijden boordevol boeiende artikelen en bijpassende foto’s over de vele aspecten van de binnenvaart, van zowel binnen als buiten Europa, herhaaldelijk aangeleverd door actieve lezers.  Een terugkerend thema in 2012 vormde  rapportages en verhalen over de Donau. Het was in september 20 jaar geleden, dat het Main-Donau kanaal geopend werd, waarmee de Noordzee met de Zwarte Zee werd verbonden. Sinds dit jaar wordt er speciaal ruimte gereserveerd voor nieuws uit het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht.

In het najaar bij de vijfde zending is de kalender voor het komende jaar, 2013, meegestuurd met elke maand een scheepsfoto. Tevens is tweemaal het themaboekje meegestuurd, met achtergrond informatie, maar vooral gevuld met foto’s.  Het eerste was speciaal gewijd aan Maasbracht, het tweede aan de Donau.

Evenementen 2012

Het evenementen seizoen werd geopend met Maritiem Terneuzen in de laatste week van april.

Op 1 mei volgde Douai en een week later de vakbeurs Construction & Shipping Industry in Gorinchem op 8-9 en 10 mei. Een druk bezochte beurs met veel bezoekers aan de stand.

Op 17 mei werd de stand weer opgebouwd in Frankrijk, in Bethune en op 16 juni wederom, dan in Conflans St.Honrine. Op zaterdag 2 juni hadden we aan boord van ons eigen binnenvaartcentrum  open dag in verband met “Dordt in Stoom”. Op 23 juni had Werkendam zijn havendag en op 1 juli ging de stand weer zuidwaarts , naar Longueil Annel.

Het seizoen werd afgesloten op 8 september met “Montmartre aan de Maas” in het Hulstkampgebouw op het Noordereiland in Rotterdam; een geslaagd evenement.

Diezelfde dag was ook de najaarsexcursie naar het Limburgse land, waar de groep warm onthaald werd met een vaartocht op de Maas en het Julianakanaal van Maastricht naar Maasbracht en aldaar gelijk een bezoek kon brengen aan het Maas Binnenvaartmuseum aan de haven. Tevens kon de nieuwe Regiocentrale Zuid van Rijkswaterstaat in Maasbracht bewonderd worden, waaruit alle bruggen, sluizen en stuwen op het traject Maastricht-Belfeld bediend zullen worden.

Najaarsbijeenkomst en maritieme studiereizen.

Eind juli reisde een groep van 35 mensen de landverhuizers achterna naar het pittoreske Georgetown in Washington voor een studiereis naar de USA. Na aankomst is de groep na enkele dagen langs het C & O Canal westwaarts getrokken, in Louisville ingescheept om de Ohio en de Mississippi af te varen naar het zuiden om te eindigen in het opwindende New Orleans. Op de najaarsbijeenkomst heeft Chris van Eijmeren voor de aanwezigen de reis nog eens met beelden en boeiende verhalen overgedaan, waarna Jos Hubens de plannen voor de volgende Maritieme studiereis naar Myanmar onthulde.

Vervolgens gaf Han van Roozendaal, onderwijscoõrdinator Binnenvaart, als aanloop op het thema van 2013: het nautische onderwijs aan de binnenvaart,  inzicht in de beleidsplannen van het Onderwijs Centrum Binnenvaart in samenwerking met onderwijscentra en het bedrijfsleven.

Tot slot rest mij te melden, dat vereniging “De Binnenvaart”, evenals stichting “De Binnenvaart” en het Maas Binnenvaartmuseum met ingang van 1 januari 2012 de status van culturele ANBI hebben gekregen, hetgeen voor donateurs een extra belastingvoordeel kan opleveren.

Rotterdam, januari 2013

Therese van Laak,

Secretaris vereniging “De Binnenvaart”

Downloads