Jaarverslag 2011

Verenigingsnieuws

In 2011 heeft vereniging “De Binnenvaart” een mijlpaal bereikt door in augustus het totaal van 3500 leden te kunnen tellen. Op de najaarsbijeenkomst is hier speciaal aandacht aan besteed door de heer Nusteling in het zonnetje te zetten. Door mutaties, overlijden en uitschrijven van wanbetalers is de stand van het aantal leden bij de start van dit jaar 3438 leden.

We denken in stilte aan de leden, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en wensen de nabestaanden rust en steun toe om het verlies van hun dierbaren te dragen.

Bij de jaarlijkse lintjesregen is onze ambassadeur en oud-voorzitter Jos Hubens tot zijn grote verrassing opgenomen als lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn onvermoeibare inzet voor onze vereniging “De Binnenvaart”.

Jaarvergadering 26 maart 2011

De 21e jaarvergadering werd,  evenals voorgaande jaren, gehouden in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam. Na de jaarrede van de voorzitter Ad Schroot met als titel “Met de wind in de zeilen”, volgde de presentatie van de financiële situatie door Kees Wirken, de penningmeester, waarna de kascommissie de jaarcijfers goedkeurde.

De toegezegde donatie van het Prins Bernard Cultuurfonds, bestemd voor de inrichting van de LASHbak, is in 2011 na de verantwoording van de gelden aan de vereniging overgemaakt.

Het voorstel van het bestuur om de heer Govert Tukker vanwege zijn belangeloze en onmisbare inzet bij de inrichting van de LASHbak te benoemen tot erelid werd door de aanwezigen met applaus ontvangen en aangenomen.

Jos van Dongen heeft als bestuurslid verslag gedaan van “Stichting De Binnenvaart”, waarna Jos Hubens rapporteerde van de voortdurende problemen met de ligplaats van de René Siegfried.

Na de pauze volgde een lezing met dia’s over de sluisrenovatie en de vaart in en om Gouda in verleden en heden, verzorgd door de enthousiaste heer Blussé.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft onveranderd uit negen personen bestaan. Op de jaarvergadering van 2011 op 26 maart waren volgens rooster drie bestuursleden aftredend: de voorzitter Ad Schroot, de vice voorzitter Jos van Dongen en Karla Erfmann. Alle drie hadden ze aangegeven beschikbaar te zijn en werden ook herkozen door de aanwezige leden van de algemene vergadering.

De secretaris Therese van Laak, de penningmeester Kees Wirken en Wilfred van den Broek zijn volgens rooster in 2012 na hun eerste termijn van drie jaar aftredend. Ook Jan Timmer en Linda Berends zijn, na meerdere termijnen, in 2012 aan de beurt. Het negende bestuurslid, Meindert Boxhoorn, is in 2010 pas aangetreden. Zeer tot zijn spijt heeft hij zich wegens persoonlijke omstandigheden het afgelopen jaar niet maximaal kunnen inzetten voor de vereniging.

Het bestuur is in 2011 vijfmaal op de “René Siegfried“ ter vergadering bij elkaar gekomen om de activiteiten in en rond het Binnenvaartcentrum te bespreken en de presentaties op beursen en evenementen voor te bereiden. Op 8 oktober was de najaarsbijeenkomst.

Een terugkerend agendapunt was de ligplaats van de “René Siegfried” met de LASHbak.

Binnenvaartcentrum en ligplaats

Het enige in zijn soort in Nederland bestaande Binnenvaartcentrum ligt in Dordrecht in het Wantij aan de Maasstraat en bestaat uit de duwboot “René Siegfried”  en de LASHbak CGS 6013, waarin een scheepsfragment van de historische hektjalk  “De Jonge Jacob” is te bewonderen, prominent aanwezig in het midden van de LASHbak, rustend op een bedje van grind. Rondom is door noeste arbeid van onvervangbare vrijwilligers een verhoogde omloop gemaakt, waarbij een groot deel van de ruim 200 voorwerpen, die aangetroffen waren in de hektjalk, in ruime vitrinekasten overzichtelijk zijn opgesteld aan de bakboordzijde van het scheepsfragment. Aan de stuurboordzijde wordt aan de hand van scheepsmodellen de ontwikkeling van de scheepvaart vanaf de zeilende beroepsvaart tot en met het huidige grote containerschip aanschouwelijk gemaakt.

Op 30 maart 2011 vond de officiële overdracht door het Rijk van de Jonge Jacob aan Vereniging “De Binnenvaart” plaats en tevens de officiële opening van de expositie “De Jonge Jacob” door mevrouw van Wenum,  raadslid in Dordrecht. Op 22 maart was de mede op haar initiatief ingediende motie om het Binnenvaartcentrum in Dordrecht te houden, door de raad aangenomen, waardoor de “René Siegfried” en de LASHbak  mogen blijven liggen, zolang er nog geen nieuwe ligplaats is gevonden. Op 18 januari 2011 was door de wethouder de ligplaatsvergunning voor de Riedijkshaven ingetrokken. Er waren al contacten opgenomen met diverse andere gemeenten in de Hollandse Delta voor een ligplaats. Toch blijft het nog tobben. In de zomermaanden hingen er weer donkere wolken boven het Wantij: brandweerkeuring, omgevingsvergunning, afgesloten terrein vanwege de verbouwing van de Biesboschhal, problemen met de stroomvoorziening, c.q. verwarming.

Maar als dan in het najaar de vergunning voor de paal binnen is, wordt deze in december er in geslagen en vindt de “René Siegfried” met de LASHbak haar nieuwe ligplek, enkele meters achterwaarts dichter bij de Wantijbrug, toegezegd tot 1 juli 2019.

Binnenvaartmuseum

De oude stad Dordrecht, eeuwenlang verbonden met het water en het vervoer te water, heeft het eerste en enige Binnenvaartmuseum in Nederland binnen haar grenzen behouden door tenslotte een -voorwaardelijke en tijdelijke- ligplaatsvergunning te verlenen aan de duwboot “René Siegfried” en de LASHbak.

Door toedoen van de ambassadeur van de vereniging zijn de duwboot “René Siegfried” en de LASHbak SG S 6013 ingevoerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Het museum krijgt nog immer artikelen aangeboden, in bruikleen, of als schenking. Een van de  meest opvallende stukken, dat vereniging “De Binnenvaart” in 2011 door bemiddeling van het bestuurslid Wilfred van den Broek in bezit heeft gekregen, is de bedieningslessenaar van de Volkeraksluizen, het grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa, dat wegens vernieuwing van het bedieningshuis beschikbaar kwam. Het stamt uit 1967, uit de tijd dat het sluizencomplex in gebruik werd genomen.

Het afgelopen jaar was het thema van de vereniging “De zeilende Beroepsvaart”, dat mooi aansloot bij het project “De Jonge Jacob”. In 2011 zag het project haar voltooiing in de opening van de expositie in de LASHbak. Ter gelegenheid daarvan is er door vereniging “De Binnenvaart” een speciaal museumboekje “De Jonge Jacob onderdeel van het Binnenvaartmuseum” uitgebracht. Dit is voor  € 2,00 te koop in het Binnenvaartcentrum.

De expositie in de museumruimte van de “René Siegfried” trok veel bekijks en leverde enthousiaste reacties op.

Op 16 december 2011 heeft vereniging “De Binnenvaart” een convenant gesloten met de stichting het Maas- & Scheepvaartmuseum Maasbracht met als doel een verregaande samenwerking van de beide organisaties. De stichting voert sindsdien ook, iets aangepast, het logo van “De Binnenvaart”,  en de naam van het museum in Maasbracht is veranderd in

“Maas Binnenvaartmuseum”.

Schoolcontacten

Ons programma slaat goed aan bij de bovenbouw van de basisscholen in Dordrecht en in de regio. De leerlingen worden in groepjes onder leiding van een vrijwilliger en gids het Binnenvaartcentrum rondgeleid, waarbij vooral de stuurhut enthousiaste reacties oproept bij de kinderen. Overwogen wordt, of uitbreiding naar middelbare scholen een reële mogelijkheid is.

Website en het verenigingsblad “Binnenvaart”

De website heeft het in 2011 een aangepaste Lay-out gekregen. Aan de zijkant kan met het interieur van de LASHbak zien. Onze man achter de website, Jan van Doremalen, zet zich in om de website steeds actueel te houden. Op 31-12-2011 waren er 10.837 schepen ingevoerd met 27.366 foto’s van schepen op de Databank van De Binnenvaartschepen, een geweldig, veel geraadpleegd nautisch naslagwerk.

Het contract met Elma voor ons multimedia drukwerk en onze internetsite is verlengd tot en met 2018. De ledenadministratie vindt onderdak bij Shipmen BV.

Het verenigingsblad is zesmaal verschenen, met minimaal 68 bladzijden boordevol met interessante artikelen en bijpassende foto’s over het verleden en het heden van de binnenvaart, familiekronieken, reisverhalen en nieuws van de vereniging, veelal aangeleverd door enthousiaste lezers. Sinds het vierde nummer van het jaar is op de voorkant de LASHbak vóór de “René Siegfried” gekoppeld. Bij de vijfde zending was de kalender voor 2012 met 12 vaarfoto’s bijgevoegd. Daarnaast is er tweemaal, in april en in december, een themaboekje meegezonden vol met foto’s van onze leden. Het tweede speciaal met foto’s van Werkendam.

De vereniging gaat in alle opzichten met haar tijd mee en kent sedert november een QR code, zodat smartphone bezitters direct kunnen inloggen op de site van vereniging “De Binnenvaart”.

Evenementen 2011

Na de opvallende jaarvergadering op 26 maart was het eerste grote evenement de vakbeurs in Gorinchem op 10 – 11 en 12 mei. Deze is zeer goed verlopen. Ook in Douai op 1 mei kreeg de stand veel belangstelling, evenals bij de Nationale Sleepbootdagen in Vianen, het eerste weekend in juni. Andere locaties, waar we met onze stand gestaan hebben, waren Conflans St. Honrine gelegen aan de Seine op 19 juni, dat weekend ook in Vlaardingen, een week later in Maasbracht en op het baggerfeest in Sliedrecht. Longueil Annel op 2 juli, voor het eerst weer op de Wereldhavendagen in Rotterdam, in Schoonhoven op 10 september en op 5 november waren we present  in Werkendam. Vaart in Dordt 2011 is door de regen in het water gevallen.

Het laatste grote evenement in 2011 was de Europort in de hallen van Ahoy Rotterdam van

8 tot en met 11 november, waar wederom veel belangstelling was.

De jaarlijkse dagexcursie op de “Halve Maen”, op 10 september, die in 2011 een rondje West-Brabant deed op de Mark en de Dintel, was snel volgeboekt, zodat er nog een tweede excursie op 16 september volgde.

Najaarsbijeenkomst en presentatie maritieme studiereizen

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 8 oktober waren een aantal leden afwezig, doordat ze  voor een week “in de Bieten” waren op het mps “Zwaantje” een tocht door Noord-Nederland, geïnitieerd door Jaap Boersma.

Nadat het koor De Binnenvaart iedereen weer vrolijk welkom heeft gezongen, werd in de zaal de heer Nusteling, vergezeld door zijn vrouw, als 3500ste lid van de vereniging speciaal in het zonnetje gezet.

Vervolgens heeft Chris van Eijmeren een boeiende presentatie in beelden gegeven voorzien van zijn markante uitleg over de studiereis naar India, twee weken in juli 2011 met 23 reislustigen.

De vlag van Vereniging “De Binnenvaart “ heeft gewapperd op de Brahmaputra, de Ganges en op de Hooghly rivier. India is een land in ontwikkeling en dat geldt ook voor de binnenvaart.

De volgende studiereis door Jos Hubens in voorbereiding genomen is voorzien naar het land, dat de roep heeft van de onbegrensde mogelijkheden, naar Amerika, varen op de Missisippi.

Karla Erfmann vertelde van de reis in Frankrijk de Seine afvaren, voorzien in oktober 2012.

Na de pauze werd een film vertoond van Rijkswaterstaat.

Koor en tot slot

Het koor De Binnenvaart, dat in juni 2008 spontaan werd opgericht, liep al snel vol met zanglustigen en telt nu 92 leden. Velen kennen het koor door hun optreden op de trappen van het STC voor de jaarvergadering en de najaarsbijeenkomst, maar ze treden op vele plaatsen op. In 2011 zijn ze zelfs met een bus naar Terneuzen getogen om mensen aldaar te laten genieten van hun liedjes, die iets hebben met water en varenslieden.

Zonder al de bevlogen vrijwilligers, die zich ook in 2011 belangeloos op enigerlei wijze ingezet hebben voor Vereniging “De Binnenvaart”, was deze niet zo voortvarend en springlevend geweest.

Rotterdam, januari 2012

Therese van Laak

Secretaris

Downloads