Jaarverslag 2010

Verenigingsnieuws

Het ledenbestand is in 2010 sterker gegroeid dan in 2009. Waren er begin 2010 nog 3332 leden aan boord, op31 december stond de teller op 3490. We blijven ons inzetten het aantal van 3500 leden binnen te halen. We staan stil bij de leden, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en wensen de nabestaanden rust en sterkte om het verlies te dragen.

Op de jaarvergadering van 13 maart 2010 heeft de laatste man van het eerste uur van de vereniging “De Binnenvaart”, Leo Schuitemaker, afscheid genomen van het bestuur.

Twintig jaren, vanaf de oprichtingsbijeenkomst op 03-02-1990, heeft hij zich ingezet voor onze vereniging. Hij werd vereerd met een herdenkingsbord, vorm gegeven door de in Dordrecht wonende kunstenares Van Doremalen. Om zijn naam voor altijd te verbinden met de “René Siegfried” werd een toegangsbrug naar hem vernoemd. Ook werd hem het erelidmaatschap van de vereniging toegekend.

Jaarvergadering 13 maart 2010

De 20e jaarvergadering werd, zoals voorgaande jaren, in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam gehouden. Na de jaarrede van de voorzitter Ad Schroot, na te lezen in de notulen van de vergadering, volgt de presentatie van de financiële situatie door Kees Wirken, de penningmeester, waarna de kascommissie de jaarcijfers goedkeurt.

Het bestuur wordt verstrekt door Meindert Boxhoorn, de enige kandidaat, die zich beschikbaar had gesteld.

Na de pauze werden de aanwezigen door Aart Bijl teruggevoerd naar de tijd van de stoombootdiensten, 1825-1950, door ons enthousiast te vertellen over de opkomst van het massavervoer een tiental jaren nadat Napoleon vertrokken was en Willem I onze eerste koning was, over de groei en ontwikkeling van de rederijen, het personenvervoer, tot na WOII de laatste stoomboot als transportschip afgedaan had.

Bestuursactiviteiten

Het gehele jaar heeft het bestuur uit negen personen bestaan. Zoals u al heeft kunnen lezen is Ad Schroot het gehele jaar de voorzitter en Kees Wirken de penningmeester geweest. Tot de jaarvergadering bekleedde Leo Schuitemaker de functie van vice-voorzitter. Na zijn vertrek trad Jos van Dongen in zijn plaats en werd Therese van Laak secretaris. De overige bestuursleden waren Karla Erfmann, Linda Berends, Jan Timmer en Wilfred van den Broek.

Het bestuur is in 2010 zesmaal op de “René Siegfried’ ter vergadering bij elkaar gekomen.

Tijdens de vergaderingen werden de activiteiten rond het Binnenvaartcentrum besproken en de presentaties op beursen en andere evenementen voorbereid.

Op 13 maart was de algemene ledenvergadering en op 09 oktober de najaarsbijeenkomst.

Binnenvaartcentrum

Het Binnenvaartcentrum bestaat uit de duwboot “René Siegfried” en een LASHbak, waarin een scheepsfragment van de historische hektjalk “Jacob” staat te pronken en is gelegen in het Wantij aan de Maasstraat in Dordrecht. Er is door Jos van Dongen, geholpen door de vele enthousiaste en deskundige vrijwilligers, hard gewerkt aan de isolatie, afwerking en inrichting van de LASHbak. De verhoogde rondloop is klaar. Op de achterwand van de vitrinekasten bakboord en stuurboord zijn levensecht de oevers van de invaart van de Dordtsche Kil komend vanaf de Moerdijk te zien. De plek, waar 100 jaar geleden de “Jacob” noodlottig naar de bodem zonk. In de vitrinekasten worden de ruim 200 voorwerpen, afkomstig uit de hektjalk tentoongesteld.

Voor een aantrekkelijke opstelling van de voorwerpen in de vitrinekasten is de deskundigheid ingeroepen vanTGV uit Leiden. Voor de extra uitgaven hebben we een éénmalige gelden toegezegd gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds.

Het Binnenvaartcentrum is in het trotse bezit van veel voorwerpen en documentatiemateriaal, afkomstig uit, of verband houdende met de Nederlandse en Europese binnenvaart.

Plafondhoge kasten bevatten ontelbare foto’s, documenten, naslagwerken op het gebied van de binnenvaart. Een deel van het bezit ligt noodgedwongen elders opgeslagen. Als de LASHbak klaar is, kunnen we wat van dat materiaal daar brengen en tentoonstellen.

In de loop van het jaar pakten donkere wolken zich samen boven Dordrecht en met name boven het Binnenvaartcentrum. Een jaar geleden dachten we nog optimistisch mogelijk vóór Dordt in Stoom met de René Siegfried en de LASHbak in de Riedijkhaven te liggen. Doch de aanpassingswerkzaamheden in de haven lieten op zich wachten en na de zomer kromp de wind. Ondanks alle inspanningen en overredingskracht van de ambassadeur van de vereniging “De Binnenvaart”, Jos Hubens, klaarde de lucht in 2010 niet meer op.

Inmiddels was op de huidige ligplaats in het Wantij de stroomaansluiting met de wal afgesloten en moest er een generator aangeschaft worden.

Binnenvaartmuseum

Het eerste en enige Binnenvaartmuseum in Nederland is te vinden in Dordrecht in het binnenste van de duwboot en, in opbouw, in de ervoor liggende LASHbak SG S 6013.

Het museum blijft in ontwikkeling en groeit nog steeds en krijgt steeds meer bekendheid.

Vooral in oktober was het bezoekersaantal opvallend hoger. Had het te maken, dat we ons, als organisatie met een Binnenvaartmuseum hadden opgegeven mee te doen aan de Week van de Geschiedenis, dat als thema “land en water” had ?.

Het thema van de vereniging in 2010 was de Fransemotoren. Het leverde een boeiende tentoonstelling op en er was veel belangstelling vanuit de sector van de binnenvaart.

In 2011 zal het jaarthema “De zeilende beroepsvaart” zijn, dat mooi aan sluit bij de JACOB.

Aan het inventariseren en catalogiseren van de voorwerpen in bezit en in bruikleen wordt gewerkt, zodat het aanwezige binnenvaart materiaal toegankelijker en overzichtelijker wordt. We zijn de mensen dankbaar, die vertrouwen in de vereniging en het museum hebben door hun materiaal op het gebied van de binnenvaart aan ons af te staan, of in bruikleen te geven.

Schoolcontacten

In 2010 hebben 10 scholen enthousiast een bezoek gebracht aan het Binnenvaartcentrum en zijn er 16 excursies gegeven, In groepjes onder leiding van gidsende vrijwilligers bezoeken ze het museum en krijgen in de stuurhut uitleg o.a. over de werking van de radar.

Website en het verenigingsblad “Binnenvaart”

In 2010 is onze site wederom op het gebied van de binnenvaart door “Vaart,nl” gekozen als website no. 1 van het jaar. Op 01-02-2011 bevatte het bestand van binnenvaartschepen meer dan 10.000 schepen, met het respectabele aantal van ruim 25.000 foto’s ! Een geweldig nautisch naslagwerk, wat veel geraadpleegd wordt.

Het verenigingsblad is zesmaal verschenen, tweemaal vergezeld van een themaboekje van kleiner formaat. Het eerste boekje sloot aan bij het jaarthema en ging dieper in op de “kleine” Fransemotoren, die allen in Amerika gebouwd zijn. En bij de scheepswerf “De Biesbosch”in Dordrecht afgebouwd werden. Bij de 5e zending zat tevens een maandkalender in de envelop met elke maand een ander schip op de plaat te bewonderen.

In het tweede themaboekje werd de rederij Akkermans uitgebreid voor het voetlicht gebracht.

In april is de redactie bestaande uit Leo Schuitemaker, Jan van Doremalen en Adri Tijman uitgebreid met Wim Suijkerbuijk en Jan van ’t Verlaat, zodat Hein Schuilenburg zich na de zomer kon terugtrekken. Veel gastschrijvers voorzien de redactie van artikelen aansluitend op het jaarthema, familiekronieken, verhalen uit het verleden en het heden, actualiteiten van de vereniging, reisverslagen en foto’s.

Evenementen 2010

Na de presentatie van onze boeken, bladen en andere artikelen op het gebied van de binnenvaart op onze jaarvergadering op 13 maart was het eerste en tevens grootste evenement in 2010 de Vakbeurs Construction & Shipping Industry in Gorinchem op 27, 28 en 29 april. Vele bekenden en onbekenden belangstellenden staan stil bij de uitnodigende kraam.

Op 23 juni hebben we de geslaagden van de eerste diploma uitreiking Kapitein/Manager Binnenvaart het lidmaatschap voor het lopende jaar van de vereniging “De Binnenvaart” als extra stimulans gegeven. Ook de gelijktijdig gediplomeerden Schipper Binnenvaart kregen het lidmaatschap van de vereniging uitgereikt.

Drie dagen later waren we present op de havendag van Werkendam en 31 juli in Assen.

Ook over de grens kwam men onze uitgebreide kraam tegen: op 01 mei in Douai en op 04 juli in Longueil Annel. In juli en augustus wapperde de vlag van de vereniging in China en Hongkong.

September was een drukke maand voor de vereniging; op de 11e in de kerk van Dordrecht, op de 18e Schoonhoven, op de 18e en 19e Willemstad, 25e Charleroi.

Op 4 september werd in Rotterdam tijdens de wereldhavendagen een -mislukte- poging gewaagd ons in 2007 geslaagde wereldrecord flottielje varen te verbreken.

Excursies en maritieme reizen

Onze najaarsexcursie was een groot succes en sloot mooi aan bij het jaarthema van de provincie Zuid-Holland: Leve de Vaarwegen en Waterlinies. Het liep zo storm, dat er in plaats van één tocht met de “Halve Maen” driemaal de ronde Rotterdam-Delft-langs Den Haag en Leiden richting Alphen bij Gouda de Hollandse IJssel af terug naar Rotterdam werd gevaren.

Na negen jaren was er weer een maritieme studiereis voorbereid naar China, zodat in juli en augustus meer dan 50 mensen een (vernieuwde) kennismaking hadden met de zich snel ontwikkelde binnenvaart op het Keizerkanaal en de rivier de Yangtze. Een kleinere groep ging nog verder en hadden een fantastische havenrondvaart in Hongkong.

Op veler verzoek werd er een 8-daagse binnenvaartcruise georganiseerd, die de belangstellenden de Maas op via Antwerpen naar Brussel brachten en over Zeeland weer terug huiswaarts leidden.

Najaarsbijeenkomst  

Na een muzikaal onthaal door het enthousiaste koor van vereniging “De Binnenvaart” werd uitgebreid verslag gedaan van de geslaagde maritieme studiereis naar China.

Na de pauze deed Jos van Dongen een pakkend relaas, ondersteund door beelden, van de plaatsing van het scheepsfragment van de hektjalk “Jacob” in de LASHbak.

De inleidende presentatie door een deskundige over het thema van 2011 werd op het laatste moment vervangen door de Russische film over de rivier de Jenisej.

Tot slot

Met een barbecue op 19 juni heeft het bestuur haar waardering willen tonen aan al die mensen, die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor deze unieke vereniging “De Binnenvaart”.