Jaarverslag 2009

Na het opschonen van het ledenbestand stabiliseert de gestage groei van het ledenbestand zich. Begin 2009 waren er 3332 leden aan boord.  Aan het eind van het jaar 3355: het saldo van nieuwe aanmeldingen, uitschrijvingen, overlijden. We staan stil bij de leden, die zijn overleden en wensen de nabestaanden sterkte om het verlies te dragen.

In het bestuur van de vereniging hebben zich de nodige wijzigingen voorgedaan.  Jos Hubens, vanaf de oprichting actief in het bestuur, eerst als gewoon lid en later als voorzitter, heeft zich toch niet herkiesbaar gesteld op de jaarvergadering op 14 maart 2009, ondanks dat de vereniging hem na aan het hart gaat. Hij hoopt nu meer tijd voor zijn vrouw en twee dochters te hebben.

Ook Wim Nuy, de penningmeester, heeft zich niet herkiesbaar gesteld en is uit het bestuur van de vereniging gegaan.  Beide zijn nog wel, naast Jos van Dongen en Leo Schuitemaker, actief in het bestuur  van Stichting  “De Binnenvaart”.

Ad Schroot, die al in het bestuur van de vereniging zat, is Jos Hubens opgevolgd als voorzitter van vereniging  “ De Binnenvaart”.  Verder zijn er drie nieuwe leden tot het bestuur toegetreden: Kees Wirken, als de nieuwe penningmeester,  Wilfred van den Broek en Therese van Laak, zodat het voltallige bestuur op 14 maart 2009 uit elf leden bestaat:  naast de vier laatst genoemden: Leo Schuitemaker als vice-voorzitter, Jos van Dongen als secretaris, Karla Erfmann, Linda Berends,

Jan Timmer,Theo de Bot en Ben van der Westen.  Om voor hun moverende redenen zijn de twee laatst genoemden in november 2009 vroegtijdig uit het bestuur gestapt.

Inmiddels heeft zich een nieuwe kandidaat aangediend:  Meindert Boxhoorn.

Jaarvergadering 14 maart 2009

De 19e jaarvergadering werd wederom in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam gehouden. Na eerst alle gebeurtenissen en activiteiten van het jaar 2008 voor het voetlicht gebracht te hebben kijkt Jos Hubens, nog in zijn functie als voorzitter van vereniging  “De Binnenvaart” , in zijn jaarrede terug op zijn gehele periode van 19 jaren als lid van het bestuur van vereniging  “De Binnenvaart” . In die 19 jaren is de vereniging de grootste en actiefste vereniging in de wereld van de binnenvaart geworden. Hij draagt een kapitaalkrachtige en succesvolle vereniging over aan de nieuwe voorzitter en geeft het bestuur als motto mee: “Mooi maken is niets, maar mooi houden is de kunst” .

Op de jaarvergadering  zijn vier mensen voor hun verdiensten voor   vereniging  “De Binnenvaart”   als erelid benoemd:  Arie Lentjes, Teun de Wit, Wim Nuij en Jos Hubens.

De heren hebben een porseleinen bord van vereniging  “De Binnenvaart”  als geschenk gekregen.

De loopbrug naar de centrale ingang van de René Siegfried draagt vanaf eind maart de naam van de oud voorzitter, dit als blijk van waardering voor zijn verdiensten.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur is in 2009 in wisselende samenstelling zeven keer op de “René Siegfried” bij elkaar gekomen voor de bestuursvergadering.  Op 14 maart was de Algemene Ledenvergadering en op 10 oktober de traditionele najaarsbijeenkomst. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten rond het Binnenvaartcentrum besproken en de presentaties op de beursen en andere evenementen voorbereid. Teneinde de werkdruk te nivelleren en om een duidelijke organisatie structuur te krijgen is veel aandacht besteed aan een taakverdeling in groepen van werkzaamheden en op papier gesteld.

Binnenvaartcentrum

Het Binnenvaartcentrum bestaat uit de duwboot “René Siegfried” en een LASHbak en is gelegen in het Wantij aan de Maasstraat te Dordrecht. Inmiddels is de historische hektjalk  “ Jacob”  in de LASHbak geplaatst. Elke donderdag is het centrum geopend en komen er enthousiaste vrijwillig(st)ers om te werken aan de inrichting van de LASHbak en aan het onderhoud en de verfraaiing van de

“René Siegfried” .

Nadat de werkzaamheden aan de wal  van de Riedijkshaven in Dordrecht klaar zijn, zal het Binnenvaartcentrum daar zijn nieuwe ligplaats vinden. Het bestuur wil het centrum en het museum dan ook op zaterdag en/of zondag voor het publiek open stellen. Er zijn dan wel meer vrijwillig(st)ers nodig om de mensen rond te geleiden.

Het Binnenvaartcentrum is rijk aan documentatie materiaal. Plafondhoge kasten bevatten ontelbare foto’s, documenten, naslagwerken op het brede gebied van de binnenvaart. Een deel van het bezit is noodgedwongen elders ondergebracht.  We zijn op zoek naar uitbreiding van ruimte in de nabijheid van het Binnenvaartcentrum. Het bestuur van de vereniging is in samenwerking met het bestuur van de Stichting in beraad over de aankoop van een ruimte, ten behoeve van uitbreiding van het archief van het Binnenvaartcentrum in de nabijheid van de toekomstige ligplaats in de Riedijkshaven.

Het bestuur van vereniging “De Binnenvaart” heeft aan Jos Hubens als voorzitter van de Stichting een mandaat gegeven om te onderhandelen met de diverse partijen. Daartoe draagt hij ook de titel van ambassadeur van vereniging “De Binnenvaart” .

Hektjalk  JACOB

Na een mislukte poging op 23 september, waarbij het wrak leek te imploderen, werd een stalen versteviging om het achterschip van de “Jacob” gebouwd. Op woensdag 18 november werd het scheepsfragment met de voortreffelijke hulp van Rijkswaterstaat Waterdistrict Merwede en Maas vanaf het Duivelseiland in de gereedliggende LASHbak gehesen, waar zij als blikvanger aan haar tweede leven zal beginnen. Rondom de stellage met de “Jacob” zullen de ruim 200 verschillende onderdelen, huisraad en gereedschapsartikelen,  gevonden in en rondom het wrak en mee naar boven gedolven, ten toon gesteld worden.

Binnenvaartmuseum

Het thema van de vereniging in 2009 was sleepschepen. Met origineel fotomateriaal en prachtige scheepsmodellen, met veel liefde in elkaar gezet, werd een boeiende tentoonstelling over de sleepschepen neergezet. Men heeft kennis kunnen maken met de techniek van het slepen en met de vakkundigheid van de opvarenden. In 2010 zal het thema Franse motoren zijn.

Van diverse mensen hebben we materiaal aangeboden gekregen. We zijn hen zeer erkentelijk voor het vertrouwen, dat zij in de vereniging hebben. Op het moment wordt het bezit geïnventariseerd.

Website en het verenigingsblad  “Binnenvaart”

Op 01 april 2009 is de vernieuwde site de lucht ingegaan. De Database “De Binnenvaartschepen” bevat nu (07-02-2010) 9.804 schepen, met maar liefst 22.433 foto’s ! Een geweldig nautisch naslagwerk.

Het verenigingsblad is zesmaal verschenen, , tweemaal vergezeld van een special vol foto’s.

In augustus was er binnen de redactie wisseling van de wacht . Arie Lentjes, vanaf 1995 actief als hoofdredacteur van “Binnenvaart”  werd opgevolgd door Leo Schuitemaker.

Schoolcontacten

Ook in 2009 hebben een aantal scholen met veel belangstelling van de leerlingen een bezoek gebracht aan het Binnenvaartcentrum. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen onder leiding van gidsen de kans een kijkje te nemen in de wereld van de binnenvaart.

Evenementen 2009

Na het enorme succes tijdens de vorige editie van “Vaart in Dordt 2007”, met het behalen van een wereld record, organiseerde vereniging “De Binnenvaart” op zondag 07 juni 2009 het arriveren van “de laatste bovensleep”  in Dordrecht . Aan de Merwekade werd een watertoneelstuk van weleer opgevoerd door onze vereniging in samenwerking met het Havenmuseum Rotterdam.

Vanaf het mps “Tourmalijn”  konden  de mensen het gehele gebeuren blijven volgen.

De vereniging was op 18 april met een boekenstand present in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam, op 5-7 mei op de Shipping en Construction Industry beurs in Gorinchem, op 22 juni op de kade in Maasbracht en op het laatste moment was zij toch nog van 3-6 november bij Europoort in Ahoy Rotterdam aanwezig.

Excursie

Op 12 september konden we direct van de “René Siegfried”  overstappen op de salonboot  “Halve Maen”  voor een vier-sluizenroute door de Biesbosch. Spijtig genoeg waren het er wegens tijdgebrek uiteindelijk maar drie geworden. Op een bepaald traject in een kreek in de Biesbosch was er erg weinig water onder het schip.

De mensen aan boord kunnen terugkijken op een zeer gezellige en levendige dag.

Maritieme Studiereis 2009

Toen onverwacht de melding kwam, dat de geplande reis naar de USA niet door ging met als reden de crisis, heeft de toenmalige voorzitter van de vereniging toch nog een alternatief kunnen organiseren: de Donau af van Passau naar kilometer 0, waarbij teven het scheepvaartmuseum in Regensburg en in Spits werden bezocht om een indruk te krijgen van de vaart op de Donau, zoals die was in vroeger tijden.

Najaarsbijeenkomst

Na de opening door het onvermoeibare Koor De Binnenvaart konden de aanwezigen behalve naar de wellevende presentaties over de Donau en de Donaureis ook lang genieten van het enthousiaste en boeiende relaas over de scheepswerven bij Sliedrecht.

Tot slot

Met het afsluiten van 2009 is er weer een jaar voorbij, waarin veel  vrijwillig(st)ers  hard gewerkt hebben voor de vereniging. Samen hebben we weer veel bereikt, prachtige uitgaven van het verenigingsblad, de twee kleine boekjes, de hektjalk geplaatst, de LASHbak verder uitgebouwd, achter  diverse stands gestaan, enzovoort.Heel veel dank aan alle vrijwilligers die zich op enigerlei wijze hebben ingezet.

Het 20e jaar van vereniging “De Binnenvaart” ligt voor ons, we houden de vaart erin en liggen op koers.

We mogen trots zijn op ons devies  “groot geworden door gewoon te blijven”

Januari 2010

Th. M. van Laak

Tweede secretaris