Jaarverslag 2008

De achttiende jaarvergadering werd gehouden te Rotterdam in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College. De voorzitter pleitte in zijn jaarrede voor continuïteit in het beleid van de Vereniging, uitbouwen van de koers die in 2007 is vastgesteld en blijven werken naar de buiten toe, interesse wekken bij een groter publiek, en de binnenvaart nationaal en internationaal stimuleren. Vasthouden van de koers die we nu voorliggen.

Bestuursactiviteiten.

Het bestuur heeft in 2008 een zevental bestuursvergaderingen belegd, op 5 april werd de algemene ledenvergadering gehouden en in oktober was onze traditionele najaarsbijeenkomst. De activiteiten rond het Binnenvaartcentrum zijn doorlopend onderwerp van gesprek tijdens de bestuursvergadering. De taakverdeling binnen het bestuur van alle verschillende werkvelden en de coördinatie van de verschillende activiteiten.

Nog steeds is er geen duidelijkheid gekomen rond de ligplaatsvoorziening van de Rene Siegfried en is er door het bestuursleden verschillende keren overleg geweest met het stadsbestuur.

Ook het beheer van het Binnenvaartcentrum vraagt constant bestuurlijke aandacht.

Het Binnenvaartcentrum.

Het Binnenvaartcentrum gelegen in het Wantij aan de Maastraat te Dordrecht is donderdags opengesteld voor publiek. We mogen ons in toenemende maten verheugen op het aantal bezoekers dat het Binnenvaartcentrum aan boord van de Rene Siegfried weet te vinden. We kregen van diverse mensen materiaal aangeboden. Al dit maritieme materiaal vormt een welkome aanwinst voor ons Binnenvaartcentrum. We zijn de schenkers dan ook bijzonder dankbaar voor het vertrouwen wat aan ons wordt gegeven.

Hebben we vorig jaar de fysieke beveiliging ter hand genomen door het plaatsen van poorten en hekken op de toegangsbruggen. Dit jaar is er een elektronisch beveiligingssysteem aangelegd, waarvan medewerkers een groot deel in eigen beheer hebben uitgevoerd.

Dit jaar is de aanleg van presentatiemogelijkheden door middel van beeldschermen en of beamer afgerond en de bezoekers zijn behoorlijk enthousiast als er weer eens een mooie binnenvaartfilm gepresenteerd wordt. Maar belangrijker zijn de presentaties voor de diverse scholen en organisaties. In december 2007 was onze stichting overgegaan tot aankoop van de lashbak CG S 6013. Na een werfbeurt in Rotterdam is de bak naar Dordrecht gebracht en ligt voor de Rene Siegfried gekoppeld. De werkzaamheden tot het inrichten en geschikt maken voor museum zijn in volle gang. Tevens werd dit jaar besloten om het kopiëren van ons beeldmateriaal voortaan aan boord van het Binnenvaartcentrum te doen. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers gerealiseerd, en heel wat dagen per week zijn vrijwilligers actief met de bezigheden voor de vereniging. Het bestuur heeft gemeend om als blijk van waardering iets te ondernemen en zo zijn de vrijwilligers van het Binnenvaartcentrum op zaterdag 23 augustus naar Vreeswijk gegaan en was er een excursie op de Oude historische werf, hetgeen keurig was voorbereid door onze regiovertegenwoordiger Jaap Boersema..

Het archeologische project hektjalk De Jacob.

In het jaar 2006 stootte men bij het verdiepen van de Dordsche Kil op een houten scheepswrak. In december 2006 is het achterschip geborgen. Het bleek te gaan om de hektjak Jacob die geladen met basaltsteen daar aan de monding van de Dordsche Kil op 27 juli 1858 vergaan is. Na verder onderzoek door specialisten van de scheepsarcheologische dienst blijkt het te gaan om een uniek project. De overheid zou het toejuichen indien deze unieke vondst geëxposeerd zou worden. Het bestuur van vereniging De Binnenvaart heeft unaniem besloten om in te gaan op het verzoek om de Jakob een plek te geven in de Lashbak en het schip met toebehoren daar voor publiek toegankelijk te maken. Aangezien er veel geld mee gemoeid is, is er een subsidie traject uitgezet waarvan de aanvragen de deur uit zijn. Voorwaarde is dat de conservering niet ten laste van de vereniging komt.

Wij bieden de ruimte in de Lashbak aan en willen dit unieke scheepswrak na conservering in beheer nemen en voor het publiek toegankelijk maken. Hiertoe wordt het oorspronkelijke inrichtingsplan van de CGS 6013 speciaal voor De Jakob aangepast.

Project Basisscholen. Ook in 2008 hebben een aantal scholen met succes een bezoek gebracht aan het Binnenvaartcentrum.De kinderen van groep 7 en 8 konden onder leiding van gidsen een kijkje nemen in de wereld van de binnenvaart. Er waren 12 aanmeldingen van scholen die de Rene Siegfried wilden bezoeken in de periode van maart tot en met juni 2008. Velen zijn zo enthousiast dat het een jaarlijks onderdeel van het schoolprogramma wordt. Nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om dagdelen kinderen te gidsen op het Binnenvaartcentrum zijn nog steeds welkom. Ook is in de loop van dit jaar door onze vrijwilligers en de firma Alphatron een scheepssimulator gerealiseerd in de stuurhut en is het vanaf nu ook mogelijk om vanuit de stuurhut van de Rene Siegfried een vaartochtje te ondernemen. Het Scheepvaart en Transport College houdt zijn introductiedagen van de Rijn- en Binnenvaartopleiding op het Binnenvaartcentrum.

Website en het Verenigingsblad Binnenvaart.

De website van vereniging De Binnenvaart heeft dit jaar weer een belangrijke uitbreiding ondervonden doordat de website Binnenvaarttaal, een omvangrijke verzameling van zo’n 8.500 scheepvaarttermen en 4.000 afbeeldingen samengesteld door Pieter Klein uit Schoonoord, is toegevoegd aan het internetportaal van Vereniging De Binnenvaart. Daarmee is de voortzetting van Kleine’s levenswerk veiliggesteld. Op 04-11-2008 waren er in de database De Binnenvaartschepen 8.629 schepen ingevoerd met 17.436 foto’s. Op deze dag hadden reeds 1 miljoen bezoekers onze site bezocht. Samen met de database binnenvaartschepen is de website van de Vereniging uitgegroeid tot een nautisch naslagwerk wat er zijn mag.

Door goede onderhandelingen met onze drukker is het gelukt om een langjarig contract af te sluiten voor het mooie en goed verzorgde verenigingsblad “Binnenvaart”. Veel lof voor vooral Jos Hubens die het contract heeft binnengesleept.

Het Binnenvaartmuseum.

In het Binnenvaartmuseum is voor de liefhebbers altijd wat nieuws te ontdekken. Alleen al de ambiance nodigt uit om er langdurig aanwezig te zijn. Door de plaatsing van een mooi beeldscherm is er in 2008 de mogelijkheid gekomen om in het museum een dvd te bekijken. Zeer succesvol was de wisseltentoonstelling “60 jaar Rhein cruisevaart”. Met veel origineel fotomateriaal en scheepsmodellen is een beeld gegeven van de ontwikkeling van de passagiersvaart op de Rijn en in west Europa zoals die zich na de tweede wereldoorlog heeft ontwikkeld van eenvoudige modules in vrachtschepen tot de luxe riverliners en cruiseschepen van deze tijd.

Studiereizen 2008 In het kader van “60 jaar Rhein cruisevaart” was een Rijnreis het juiste evenement om dit jaarthema kracht en luister bij te zetten. Begeleid door behoorlijk wat publiciteit is de Rijnreis gestart langzij de Rene Siegfried in het Wantij met als einddoel Basel.

Ook verre landen werden dit jaar niet overgeslagen. In juli zijn een flink aantal leden van de vereniging afgereisd naar Siberië. Zij hebben een reis op de Jennisy gemaakt vanaf de Karische Zee naar de een van de beroemdste scheepsovertoom aan het stuwmeer in de bovenloop een kleine tweeduizend kilometer stroomopwaarts.

Evenementen 2008.

Ook 2008 kende weer volop evenementen waar we met onze boekenstand bij aanwezig waren. We stonden in maart in Arnhem op de Kadedagen, in april te Rotterdam op het STC tijdens de open dagen en op de Bibliotheek aan de Blaak, in mei was er het driedaagse evenement in Gorinchem Shipping en construction Industry. Vervolgens juni met het loggerfestival in Vlaardingen, de havendag in Werkendam, in september stonden we in Terneuzen en Willemstad, in oktober als laatste van 2008 in Harlingen op de Maritieme academie.

Excursie.

In 2008 was er voor gekozen om een tocht te maken vanaf Arnhem via de Gelderse IJssel naar Kampen.

Op 13 september zijn de meeste deelnemers met de bus vanaf Dordrecht naar Arnhem gegaan, waar werd ingescheept op het mps Nirvana. Het schip was geschikt voor 165 personen en met goed honderd mensen niet volgeboekt. We zien de laatste jaren een tanende animo voor de excursies, voor 2009 moeten we wat nieuws verzinnen.

Najaarsbijeenkomst.

Op zaterdag 11oktober stond de najaarsbijeenkomst, te Rotterdam op het S.T.C, in het teken van de studiereis naar Siberië en de Rheincruise naar Basel. En het was tevens de primeur van het eerste openbare optreden van het koor van vereniging “De Binnenvaart” die na enkele maanden van bestaan al een mooi stuk koorzang ten beste gaf. De heer Chris van Eijmeren presenteerde een boeiend het zeer goed gedocumenteerd verslag van de indrukwekkende reis naar Siberië. Tevens werden de plannen gepresenteerd voor de studiereis naar de verenigde staten van Amerika in het jaar 2009.

Tot Slot.

Een prachtig jaar 2008 eindigde in de binnenvaart met een teruggang van de vrachtenmarkt. Voor de vereniging was het echter een stabiel jaar, met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. Door aankoop van de Lashbak werd er uitbreiding gerealiseerd van het Binnenvaartcentrum en na een stevige verbouwing kan er iets moois uit worden. De besluiteloosheid van de gemeente Dordrecht rond de ligplaatsproblematiek van de Rene Siegfried die ons in onzekerheid laat, blijft ons zorgen baren.

Tot slot gaat grote dank uit naar alle vrijwilligers in den lande en op locatie Binnenvaartcentrum die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Dank zij hun inzet kunnen veel activiteiten gerealiseerd worden.

Daardoor kan de continuïteit gewaarborgd worden en houden we de vaart er in, dwalen we niet van onze koers af en houden we ons devies in ere: Groot geworden door gewoon te blijven !

Februari 2009, Jos van Dongen, secretaris.