Jaarverslag 2006

Afgelopen jaar was voor de vereniging een jaar van het verder uitbouwen en gestalte geven van het Binnenvaartcentrum in de nieuwe behuizing aan boord van de R. Siegfried. Het verenigingsblad Binnenvaart, werd een echte periodiek, met nummers in de even maanden, met meer pagina’s full color, voor nog meer leesplezier van onze leden. 2006 was ook het jaar waarin het bestuur haar koers voor de toekomst opnieuw heeft gedefinieerd. Helaas hebben we afgelopen jaar weer meldingen gekregen van leden die overleden zijn.

Wij willen stilstaan bij allen die onze vereniging zijn ontvallen en wij wensen al hun nabestaanden, familie en vrienden veel sterkte.

Jaarvergadering 12 maart 2006.

De zestiende jaarvergadering werd gehouden te Rotterdam in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College en was zoals altijd zeer goed bezocht. Volgens rooster waren aftredend en herkiesbaar in het bestuur, de heren Jos Hubens, Wim Nuy en Jan Timmer. Er was nog een vacature in het bestuur en na lange tijd was er weer een vrouwelijke kandidaat voor het bestuur, mevr. Linda Berends. Alle herbenoembare en de nieuwe kandidaat zijn voor een periode van drie jaar verkozen in het bestuur.

Bestuursactiviteiten.

Het bestuur heeft in 2006 een zevental bestuursvergaderingen gehouden met in maart de algemene ledenver-gadering en in oktober onze traditionele najaarsbijeenkomst. Na een periode vergaderd te hebben in hotel Mercure te Dordrecht zijn we dit jaar overgegaan tot het beleggen van vergaderingen in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam. Het beleid van dit afgelopen jaar bestond hoofdzakelijk uit het consolideren van de situatie die ontstaan was door de verhuizing van de Merwehal naar de R. Siegfried.
De taakomschrijving van de bestuursleden werd opnieuw beschreven en vastgesteld.

Toekomstvisie.

Dit afgelopen jaar heeft het bestuur zich tijdens haar vergaderingen langdurig bezig gehouden met het opnieuw bepalen van haar visie op de toekomst. Door de aankoop van de R. Siegfried, de verhuizing van de Merwehal naar het schip en het oprichten van het Binnenvaartcentrum is de vereniging een nieuwe fase in haar bestaan ingegaan. Het agendapunt tijdens de bestuursvergaderingen heette dan ook ‘Naar binnen gekeerd of naar buiten tredend’ Wat willen wij als vereniging? Houden we het Binnenvaartcentrum als een aanloopplek voor leden van de vereniging? Of willen we meer, treden we naar buiten en maken we het Binnenvaartcentrum toegankelijk voor een grote publiek? Het bestuur is het er over eens dat collectie en museum niet alleen voor intern gebruik moet blijven. De doelstelling in artikel 2 van de statuten van de vereniging luidt: ‘Het stimuleren van de interesse in de Binnenscheepvaart zowel nationaal als internationaal’. Het bestuur is van mening dat we deze doelstelling als beleid moeten uitdragen en het Binnenvaartcentrum voor een grote publiek toegankelijk moeten maken.

Het bestuur is er zich terdege van bewust dat het allemaal vrijwilligerswerk is en overal mensen voor nodig zijn. De toekomstvisie is duidelijk gericht op naar buiten treden. We gaan niets overhaasten, maar wel werken aan realisering van de doelstelling. De gemeente Dordrecht heeft aan de R. Siegfried een ligplaatsvergunning toegekend om te mogen liggen in de Leuvehaven van Dordrecht, in het centrum van de stad. Het ligt in de bedoeling om in afwachting van de bouwkundige ontwikkeling van het gebied rond de voormalige scheepswerf De Biesbosch, te verhalen naar de Leuvehaven, om de tijd af te wachten die nodig is om het stedenbouwkundige plan aan de oude Biesboschwerf te realiseren. Op termijn gaan we dan weer terug naar de plaats waar de R. Siegfried ooit is gebouwd. Tevens hebben we een optie voor een aantal vierkante meters ruimte in de oude scheepsbouwhal die gerenoveerd gaat worden.

Project Basisscholen.

Als uitvloeisel van de toekomstvisie hebben vrijwillige medewerkers van het Binnenvaartcentrum in 2006 een scholingsproject voor basisscholen ontwikkeld. Bedoeld voor kinderen van basisscholen, groep 7 en 8.
De vereniging wil kinderen van 10 – 12 jaar kennis laten maken met het fenomeen Binnenvaart en daardoor de interesse opwekken voor deze mooie beroepstak. Een werkgroep werd gevormd en men is aan de slag gegaan met een twee sporen beleid; scholen in de Drechtsteden uitnodigen om mee te doen aan het project en gelijktijdig het lesmateriaal ontwikkelen wat de kinderen tijdens de excursie aan boord van de R. Siegfried aangeboden krijgen.

Promotiefilm.

Gedurende enkele maanden was er een filmploeg actief bij de vereniging en is er gewerkt aan het maken van een promotiefilm van onze vereniging. De première hiervan zal zijn tijdens onze jaarvergadering op 31-03-2007.

Website van de vereniging.

De verenigingssite met schependatabank van Vereniging ‘De Binnenvaart’ werd op 02-06-2006 met overtuiging gekozen tot Vaart Site van het Jaar 2006. Op 15-06-2006 bezocht de 100.000ste bezoeker de verenigingssite met de schependatabank “De Binnenvaartschepen” en op 03-10-2006 werd het 5000ste schip ingevoerd in de schependatabank en staan 7000 foto’s van schepen in de databank. De 150.000ste bezoeker van verenigingssite werd op 07-10-2006 geregistreerd.

Binnenvaartcentrum.

Het Binnenvaartcentrum bruiste ook afgelopen jaar van de activiteiten. Begon het jaar nog met de afronding in de nasleep van de verhuizing, al gauw werd er hard gewerkt om de R.Siegfried uiterlijk in orde te brengen.
Door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers is afgelopen jaar het schip in de verf gezet en het ziet er netjes uit. De stuurhut die in een desolate toestand verkeerde en niet om aan te zien was, is helemaal opnieuw betimmerd, voorzien van elektriciteit en er is een nieuwe lessenaar gebouwd. Alles in eigen beheer, door vrijwilligers. Radio Holland heeft ons voorzien van apparatuur en het nodige aangesloten en werkend gemaakt.

Het Binnenvaartmuseum.

De eerste inrichting van het museum was in 2005 al meteen een succes, vooral door de special expositie over de vaart op de Zeeuwse stromen. In 2006 kwam er de expositie over de vaarwegen in noordwest Frankrijk. Door de steeds grotere naamsbekendheid die het Binnenvaartmuseum geniet, worden er ook steeds mooie maritieme goederen en scheepsmodellen ter beschikking gesteld en/of in bruikleen afgestaan. Hierdoor groeit de collectie gestadig en is het een streling voor het oog om al dit moois in het museum te bewonderen. Aan het eind van 2006 was men doende de expositie van 2007 in te richten die gaat over 50 jaar West Europese duwvaart 1957 -2007.

De leeszaal – de J.G. Schuitemakerzaal.

De J.G. Schuitemaker zaal op het bovendek fungeert als leeszaal voor de vereniging en bezoekers van het Binnenvaartcentrum. Dit jaar is begonnen met het, op aanvraag en na goedkeuring door het dagelijks bestuur, ter beschikking stellen van de leeszaal voor maritiem getinte bijeenkomsten. Enkele rederijen hebben er gebruik van gemaakt, om in een leuke ambiance een bedrijfs reünie te houden. Gezien de reacties gaat dit tot tevredenheid. Om de twee maanden, in de even maanden wordt het verenigingsblad in de leeszaal verzendklaar gemaakt en dan zijn er heel veel vlijtige handen die aanpakken. Vorig jaar maakte we al melding van de grote populariteit om op donderdag het binnenvaartcentrum aan boord van de R. Siegfried te bezoeken. Dit jaar zijn de bezoekersaantallen weer gestegen en begint op donderdag de R. Siegfried te lijken op de Place to Be.
Een bezoek aan het Binnenvaartcentrum aan de Maasstraat te Dordrecht wordt steeds populairder.

Evenementen 2006.

Ook in 2006 was de vereniging weer aanwezig met haar boekenstand bij diverse havendagen en maritieme evenementen. De vereniging was present te Rotterdam bij het STC, Vlaardingen Loggerfestival, Havendagen Maasbracht, Havendag Werkendam. In mei waren we present op de beurs Shipping en Industry in de evenementenhal te Gorinchem. Deze geheel verzorgde en goed bezochte beurs en expositie van alle toeleveranciers van binnenvaart en aanverwante industrie, werd door een groot publiek bezocht. De stand van onze vereniging was zoals altijd tijdens beurzen een trekpleister voor het publiek. Tijdens de beurs in Gorinchem werd door de vereniging de fantastisch mooie bouwplaat van de RENE SIEGFRIED uitgegeven.

Alle evenementen worden door vrijwilligers gerund. Het bestuur dankt iedereen die zich verdienstelijk maakte, want juist die inzet van zoveel mensen maakt het mogelijk, dat talrijke activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Excursie.

In 2006 was de excursie op 2 september met het mps EUREKA V, vanuit Nijmegen/Weurt. Een rondje Waal en Maas, vanaf de opstapplaats binnen de sluis Weurt aan de Westelijke Kanaaldijkkade van de firma Daanen via de Waal naar St. Andries, waar we de verbindingssluis naar de Maas passeerden en vervolgens de Maas opvoeren via de sluizen van Lith en Grave en door de openstaande sluis in Heumen weer terug naar Nijmegen.
Ondanks de mindere opkomst was het weer een geslaagde dag met leuke ontmoetingen, lekker bijpraten en genieten van de scheepvaart en het landschap.

Najaarsbijeenkomst.

Op zaterdag 22 oktober was de traditionele najaarsbijeenkomst, dit keer ook te Rotterdam op het STC. Er was een lezing door de Heer Koppejan over de Zeeuwse beurtvaart. Tevens was er een inleiding door voorzitter Jos Hubens en een promotie film met mondelinge toelichting van Chris van Eijmeren over de vaarwegen in Rusland en de aanstaande studiereis in 2007 van Vereniging “De Binnenvaart” naar Rusland.

Tot Slot.

De vereniging mag het jaar 2006 met volle tevredenheid afsluiten. De aanlevering van kopij voor het verenigingsblad BINNENVAART loopt naar tevredenheid. De Vereniging verheugt zich in het groeiend aantal sponsors die de vereniging een warm hart toedragen. Het aantal leden blijft maar groeien en per 31 december 2006 telde de vereniging 3213 leden. Nog steeds zijn er mensen die geïnteresseerd raken door de activiteiten van de vereniging, doordat ze in aanraking komen met ons verenigingsblad, tijdens een bezoek aan het Binnenvaartcentrum of standbezoek op een beurs of evenement en zich vervolgens aanmelden als lid. Dit jaar was de inzet van een groeiend aantal vrijwilligers formidabel. Het bestuur wil dan ook dank en waardering uitspreken naar alle mensen die zich inzetten voor de vereniging en ook al diegenen die achter de schermen, thuis of in de regio, hun bijdrage leveren om de vereniging levend te maken en te houden, de schrijvers van stukjes, werkers aan de website en database, de redactie, onderhoudsmensen, mannen en vrouwen die de stands bemannen, alle vrijwilligers, hartelijk dank voor uw inzet. Samen houden we de gang er in, blijven we op de goede koers en houden we ons devies in ere:
Groot geworden door gewoon te blijven!