Jaarverslag 2005

Waar het verleden weer toekomst krijgt.

Afgelopen jaar was voor de vereniging een jaar van hard werken en veel veranderingen. Met de aankoop en het overbrengen naar Dordrecht van de R.Siegfried was er eind 2004 een prachtig hoogtepunt in het vijftienjarig bestaan van de vereniging. Daarna keerde de realiteit van alle dag terug en op een gegeven moment heeft het bestuur beslist om te gaan verhuizen, met ons documentatiecentrum, van de Merwehal, naar ons eigen verenigingsschip. Dit betekende een geweldige krachtsinspanning en er werd door een groeiende groep vrijwilligers een fantastische prestatie neergezet. Aan boord van de R.Siegfried was dan ook met het afsluiten van het jaar 2005, ons Binnenvaartcentrum als het bruisende hart van de vereniging, een feit geworden.

Jaarvergadering 12 maart 2005.

De vijftiende jaarvergadering werd gehouden in het Mercure Hotel te Dordrecht en was zoals altijd zeer goed bezocht. Volgens rooster waren aftredend en herkiesbaar in het bestuur de heren Smits, Leeuwestein, Emans en De Wit, zij werden allen weer voor een nieuwe termijn herkozen. De contributie voor 2006 werd met €1,00 verhoogd naar standaard €35,00 en €25,00.voor personen beneden 18 jaar en boven 60 jaar. De penningmeester presenteerde keurig verzorgde jaarcijfers waaruit bleek dat de vereniging er goed voor staat.

De kascontrolecommissie trof een correcte en verzorgde boekhouding aan en was akkoord met de jaarcijfers, waarna de vergadering instemde met het gevoerde financieel beleid en het bestuur decharge verleende over de cijfers van 2004.

De voorzitter deed verslag van de voortgang rond ons nieuwe verenigingsschip en maakte melding van de voorlopige onmogelijkheid om in de huidige situatie een drank en horecavergunning te bekomen, waardoor het bestuur genoopt werd om een ander plan van aanpak te kiezen. Het bestuur had in principe besloten om het documentatiecentrum van de locatie aan de Merwehal te verhuizen naar het verenigingsschip R.Siegfried.

Bestuursactiviteiten.

Het bestuur heeft in 2005 zeven bestuursvergaderingen gehouden en in maart de algemene ledenvergadering en in oktober onze goed bezochte najaarsbijeenkomst. De hoofdpunten van beleid waren dit jaar, het besluit om te gaan verhuizen van de Merwehal naar de R.Siegfried en de uitvoering daarvan, het nieuwe contract met de drukker van ons verenigingsblad en de besluitvorming daaromheen. De uitbouw van de website met de nieuwe database De Binnenvaartschepen. Het vrijwilligersbeleid werd onder de loep genomen en het verzekeringspakket werd doorgelicht en aangepast. Er vond een bezinning plaats van de gewenste taken en de functieverdeling van de bestuurders en medewerkers. Al bovenstaande zaken hadden de aandacht van het bestuur. Door de voort-gaande verbreding van de verenigingsactiviteiten werd er het afgelopen jaar een stevig beroep gedaan op het bestuur van de vereniging om alles in goede banen te leiden. Met de gemeente Dordrecht worden gesprekken gevoerd over het verkrijgen van 500m2 ruimte voor ons documentatiecentrum aan de wal, in de loods van scheepswerf De Biesbosch. Het Havenbedrijf heeft een tijdelijke ligplaatsvergunning verstrekt voor de R.Siegfried, in de binnenstad van Dordrecht, de Leuvehaven.

Binnenvaartcentrum.

Binnenvaartcentrum kent een groot aantal activiteiten. Veel is nog in ontwikkeling, maar de verhuizing van de locatie Merwehal naar de R.Siegfried beheerste afgelopen jaar wel het beeld. In de aanloop naar de verhuizing was het voor een aantal medewerkers niet gemakkelijk om alles wat in de Merwehal was opgebouwd na vijf jaar weer te moeten inpakken en te gaan verhuizen naar de R.Siegfried. Maar toen het besluit was genomen en de verhuizing eenmaal in gang was gezet, is er met grote eendracht en inzet van velen een geweldige prestatie neergezet. Al het materiaal, alle kasten, bureaus, computers en overige spullen, kregen een plek op R.Siegfried. In december was het zover, het nieuwe hart van de vereniging kwam tot leven de verhuizing was voltooid, de Merwehal was verlaten, de vereniging sloot een episode af. Waar voorheen alles knusjes, overvol en verspreid was, is het nu aan boord van de R.Siegfried veel professioneler en uitgebreider van opzet en kent het Binnenvaartcentrum een aantal verschillende indelingen van de ruimte. De belangrijkste zijn:

1. De kapiteinskamer – Het verenigingskantoor.

Aan de voorzijde op het hoofddek is het verenigingskantoor ingericht van waaruit de bestellingen worden uitgevoerd, de boeken beheerd, het verenigingsblad verzendklaar wordt gemaakt, kortom het hart van de vereniging. De computers zijn op een intern netwerk aangesloten. Elke donderdag is de kapiteinskamer bemand.

2. De boekenshop.

Direct naast ingang op het hoofddek bevindt zich de boekenshop. Hier wordt de verkoopcollectie van de vereniging, bestaande uit nieuwe en tweedehands maritieme boeken, DVD’s, videobanden, vlaggen, mappen en andere maritieme zaken, uitgestald en te koop aangeboden.

3. Het documentatiecentrum.

Aan de achterzijde op het hoofddek  is de nieuwe documentatieruimte ingericht en er wordt wekelijks gewerkt aan het aanvullen, uitbreiden en het op orde houden van de aangeleverde documentatie. Er is tevens een opmerkelijke ontwikkeling gaande; sinds de vereniging over de R.Siegfried beschikt, worden wij regelmatig benaderd door leden en andere binnenvaart geïnteresseerden met schenkingen of bruikleen aanbiedingen van maritieme zaken. Medewerkers zijn regelmatig bezig om al deze spullen op te halen. Vervolgens wordt het verkregen materiaal gedocumenteerd en opgeslagen of in het museum uitgestald. Op deze manier groeit onze collectie gestadig.

4. Het binnenvaartmuseum.

Benedendeks is het eerste Nederlandse binnenvaartmuseum ingericht en in ontwikkeling. Het is een nieuwe activiteit waar ruimtelijk wordt voortgeborduurd op de inrichting zoals het schip in Duitsland is gekocht en inhoudelijk wordt getracht door middel van wisseltentoonstellingen en voortdurende ontwikkeling de attractiviteit voor het publiek te verhogen. De eerste wisseltentoonstelling die onder bezielende leiding van Chris Slagter en zijn medewerkers werd ingericht handelde over de Zeeuwse wateren en was een streling voor het oog.

5. De leeszaal – de J.G. Schuitemakerzaal.

Op het bovendek beschikt de vereniging over een fraaie leeszaal waar de bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar een leestafel is ingericht met actuele informatie uit de maritieme wereld. Hier kunnen mensen in alle rust documentatiemateriaal inzien, andere leden ontmoeten en deelnemen aan verenigingsactiviteiten zoals het verzendklaar maken van het verenigingsblad. Het is ook de plek waar de medewerkers koffie drinken en van hun meegebrachte lunchpakket genieten. In korte tijd is de leeszaal uitgegroeid tot het ontmoetingspunt van de vereniging en terecht prijkt de plaquette van de  J.G. Schuitemakerzaal aan de wand. Gezien het aantal bezoekers op de donderdag, weten leden en bezoekers de weg naar de nieuwe locatie aan de Maasstraat te Dordrecht, heel goed te vinden.

Evenementen 2005.

In 2005 was de vereniging weer volop aanwezig met haar boekenstand bij diverse havendagen en maritieme evenementen. De vereniging was present te Rotterdam bij het STC, Vlaardingen, Maasbracht, Veghel, Den Haag, Nijmegen en zoals vanouds had Teun de Wit in november de leiding van de beursstand op Europort-Maritime. Ondanks de grote uitgestrektheid van de beurs wisten onze leden en belangstellenden in grote getale de stand van de vereniging te vinden en brachten ons een bezoek. In eigen huis hielden we op 20 en 21 mei open dagen aan boord van de R.Siegfried. Het waren druk bezochte dagen en voor veel leden was het de eerste keer dat ze het verenigingsschip konden bekijken. Op 17 en 18 juni was de R.Siegfried ook onderdeel van Vaart in Dordt en kon door het  publiek, het schip bezichtigd worden en waren op de kade diverse boekenstands.

De evenementen, stands en marktkramen werden het gehele jaar bemand door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur dankt iedereen die zich verdienstelijk maakte, want juist die inzet van zoveel mensen maakt  het mogelijk, dat talrijke activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Excursie.

In 2005 was de excursie op 3 september met het mps Lady Madeleine vanuit Vlissingen. Dit jaar was gekozen voor een rondje Zeeland en voeren we vanuit Vlissingen via het kanaal door Walcheren, door het Veerse Meer naar Kats, Wemeldinge en Hansweert terug naar Vlissingen. Het was op deze dag, dat de vereniging haar 3000ste lid Dhr en Mevr Pecher in het zonnetje hebben gezet. Het was weer een dag vol ontmoetingen en ondanks dat het ‘s morgens erg mistig was werd het later een zonnige dag met een geweldig goed verzorgd buffet en daarna lekker uitwaaien op het bovendek. Kortom het was weer een zeer geslaagde vaartocht.

Najaarsbijeenkomst.

Op zaterdag 22 oktober was onze traditionele najaarsbijeenkomst in het Mercure hotel te Dordrecht. Met een vol bezette zaal was er een goed gehoor voor de lezing over de historie van de toerbeurt Noord Zuid. De zeer goed gedocumenteerde lezing werd gehouden door Dhr Ger Veuger. Het besef dat de geschiedenis van toerbeurt regelingen dit jaar al weer vijf jaar tot de historie behoort, maakte bij velen toch wel iets los. Aansluitend presenteerde Dhr Chris van Eijmeren een verslag van de vaartocht met het mps Europa die een reis maakte van Berlijn via de imposante scheepslift NiederFinnow, de Oder naar Stettin en via Anklam en de Greifswalder Bodden naar Stralsund. Ook de verkoopstand en de geëxposeerde maritieme juweeltjes van onze leden trokken weer zeer veel belangstelling.

Tot Slot.

De vereniging mag het jaar 2005 afsluiten met 3076 leden. Het was voor de vereniging een jaar van tegenslag en nieuwe uitdagingen. Van een tegenvaller, dat het eerste plan met de R.Siegfried niet door kon gaan, maakten we een uitdaging en een nieuwe kans voor de toekomst. Een eigen verenigingsschip in optima forma, als bruisend Binnenvaarcentrum voor documentatie, museum en kantoor, met een leeszaal als rustpunt voor bezoekers.

Het laatste jaar is gebleken dat dit aantrekkingskracht heeft voor velen. De bezoekersaantallen groeien, ook het aantal vrijwilligers is toegenomen en op dit moment wordt er door het bestuur al gedacht aan meer tijdelijke ruimte voor opslag, een teken dat de dynamiek binnen de vereniging groot is. Dit lukt door inzet van al die mensen die zich samen inzetten voor een vereniging die trots is op haar historie in de binnenvaart. Samen varen we een goede koers en houden we ons devies in ere. Groot geworden door gewoon te blijven!

januari 2006, Jos van Dongen, secretaris.