Jaarrede 2007

In ligdagen of vrij varend?  Van waar deze titel?

Dat wil ik u graag nader uitleggen. In het afgelopen jaar 2006, stond:’ Naar binnen gekeerd of naar buiten tredend’, meerdere keren als agendapunt op de bestuursvergadering. Het onderwerp was: moeten wij als verenigingleden alles wat wij in de 17 jaar verzameld en opgebouwd hebben voor ons zelf houden, “in ligdagen gaan liggen”, of gaan wij dit nog meer met andere delen, buiten de vereniging, m.a.w. “vrij varend”. We kunnen de Rene Siegfried als clubhuis gebruiken, of we kunnen het Binnenvaartcentrum, nog meer voor iedereen toegankelijk maken. Het kan ook een combinatie zijn van beide. Daar zijn wij in 2006 al mee begonnen, want in mijn jaarrede van vorig jaar, heb ik uitgelegd waar uit het Binnenvaartcentrum bestaat, u kunt dit nog nalezen op de kalender van 2007.

Eén van de belangrijkste doelstellingen staat in onze statuten, welke zijn geformuleerd bij de oprichting van de vereniging in 1990, namelijk:
“Het stimuleren van de interesse in de nationale en internationale binnenvaart”.
Dit is duidelijk, en het bestuur is dan ook unaniem van mening dat we meer naar buiten moeten gaan treden, de vrije vaart in. Aan de weg timmeren! Hoe gaan we dit dan doen? Als eerste kwam de ligplaats van de Rene Siegfried naar voren, blijven we aan de Stadswerven liggen of gaan we gebruik maken van de ons toegewezen ligplaats in de Bomhaven. Historisch gezien hoort de Rene Siegfried bij de voormalige scheepswerf De Biesbosch te liggen en daar heeft ook iedereen dezelfde mening over. Trekken we daar voldoende bezoekers naar ons binnenvaartmuseum of is het juist beter de Rene Siegfried, tijdelijk, midden in het historische centrum van Dordrecht, onder de grote kerktoren te verplaatsen. Het bestuur heeft besloten de Rene Siegfried te verplaatsen naar de Bomhaven, gedurende de tijd, dat de Stadswerven nog bouwterrein is. Echter de tijd en de ontwikkelingen halen ons in. We blijven nog even aan de Stadswerven liggen want, in januari kwam de gemeente Dordrecht met het idee, een nieuw nautisch evenement te organiseren in de oneven jaren, als tegenhanger van het bekende Dordt in Stoom dat plaats vindt in de even jaren. In het kader van “”naar buiten treden”” hadden wij daar wel oren naar. Op voorstel van de vereniging heet het evenement officieel Vaart in Dordt. Zoals u wellicht in de pers al heeft kunnen lezen gaat vereniging De Binnenvaart in samenwerking met vereniging de Motorsleepboot, een recordpoging organiseren van minimaal 100 sleep- en duwboten, kop aan kont varen. Deze recordpoging krijgt een officiële status, want mocht deze recordpoging lukken, dan wordt dit vermeld in het Guinnes book of Records. Meer dan 100 jaar binnenvaartgeschiedenis komt op zaterdag 16 juni, tussen 13.00 uur en 16.00 uur langs de stad Dordrecht varen. Aansluitend op de zaterdagavond gaat vereniging “De Binnenvaart” een groot schippersfeest organiseren aan boord van het passagiersschip Tourmalijn, welke in de nabijheid van de Rene Siegfried ligt. Het jaar 2007 is ook het jaar van de duwvaart. In 1957 kwam de eerst gebouwde duwboot van West europa in de vaart, namelijk de Wasserbuffel, precies 50 jaar later komt de nieuwste duwboot van de Veerhaven in de vaart. Op de website www.debinnenvaart.nl, welke de eerste prijs gewonnen heeft als Vaartsite van het jaar 2006. Onze eerste officiële erkenning, waar we bijzonder trots op zijn. Op deze succesvolle, site staan momenteel, onder andere, 233 duwboten op een aparte lijst vermeld, welke in de laatste 50 jaar, nieuw zijn gebouwd. Verder is er in het Binnenvaartmuseum aan boord van de Rene Siegfried, gedurende het gehele jaar 2007, een expositie ingericht, namelijk; 50 jaar West Europese duwvaart 1957- 2007 ingericht. Waaronder een fraai model van de Wasserbuffel en nog vele andere modellen, deze modellen worden geschonken, of zijn voor kortere of langere tijd in bruikleen. Deze modellen staan tot onze beschikking, omdat deze modellen zichtbaar moeten zijn voor een groot publiek. Wij denken ook aan een ruimere openingstijd van het binnenvaartmuseum, en daar hebben we weer mensen voor nodig. Kom het museum bezoeken en wellicht wordt u door het zelfde virus besmet, wat wij reeds onder onze leden hebben. Wees gerust, het is onschadelijk. Onder de vrijwilligers welke regelmatig hand en span diensten verrichten, op de Rene Siegfried, is het idee geopperd, om schoolexcursies te gaan organiseren voor groepen 7 en 8 van basisscholen uit de regio. Onder de bezielende leiding van bestuurslid Linda Berends is door Frieda Bus, Jan van der Westen en Cor Schot een mooi programma, van 1 dagdeel ontwikkelt op de verschillende dekken. Er zijn als proef 10 scholen benaderd. En inmiddels zijn 4 scholen op bezoek geweest op de Rene Siegfried, alle vier de scholen hebben, na afloop van de excursie, te kennen gegeven, het volgende schooljaar beslist weer terug te willen komen. Een mooi resultaat, welk precies past, om als vereniging naar buiten te treden. Voor deze schoolexcursies zijn altijd minimaal 4 gidsen, de zogenaamde schippers, aanwezig om alles in goede banen te leiden. Er komen zelfs mensen helemaal uit Zeeland rijden om deze excursies te begeleiden. De bedoeling is, dat na evaluatie, het komende schooljaar nog meer scholen worden benaderd om een bezoek te brengen aan de Rene Siegfried. Op deze wijze proberen wij, de jeugd, bekendheid te geven en enthousiast te maken met het, bij ons wel bekende, fenomeen Binnenvaart. Denkt u, dat lijkt mij ook wel wat, om gids te zijn, laat het ons weten. Dit jaar zij we, na een te lange tijd, weer begonnen met organiseren van Maritieme studiereizen. Na het succes van China en Noord – Europa gaan we dit jaar in juli, met ongeveer 125 mensen naar Rusland en/of Oekraïne, We gaan dan uiteraard varen over, onder andere, de Wolga en Dnjeper. Het ligt in de bedoeling om op de komende najaarsbijeenkomst, van deze maritieme studiereis een lezing te geven. Nog een blik vooruit naar het jaar 2008. In dit jaar hebben we wederom een jubileumjaar namelijk 60 jaar Rhein cruise vaart. Daar willen we een expositie over maken in het Binnenvaartmuseum, daar zoeken wij expositiemateriaal voor wat wij tentoon kunnen stellen. Hebt u ideeën hierover, maak dit kenbaar aan ons en gezamenlijk proberen we er een mooie expositie van te maken. In het kader van 60 jaar Rhein cruise vaart, hebben we ook het idee om in 2008, Rhein reizen te organiseren voor onze leden. Dit worden reizen vanaf de Rene Siegfried naar Bazel of in omgekeerde richting. Op deze reis of reizen proberen wij zoveel mogelijk binnenvaartmusea te bezoeken, langs de Rijn en er zijn er nogal wat, zoals onder andere in Bazel, Straatsburg, Mannheim, Koblenz, Duisburg, Emmerich en tegenwoordig is er ook een, in Nederland, in Dordrecht. Ook bij de grote steden vergeten we niet om aan te leggen, zodat u de gelegenheid krijgt om te winkelen. Deze Rhein cruise(s) vallen ook onder de Maritieme Studiereizen en hebben een extra naam gekregen; Musea- shoppingcruise. Houdt uw verenigingsblad Binnenvaart en de website in de gaten, voor meer informatie. Afgelopen jaar hebben wij aan Rob Zwiers de opdracht gegeven om een promotiefilm over vereniging De Binnenvaart te produceren. Deze film is op DVD en bij de vereniging te koop. Koop deze schitterende DVD en vertoon hem overal! . Sinds wij als vereniging in bezit zijn van de Rene Siegfried worden wij steeds meer ondersteund door sponsors, met geld, en vooral met spullen en dergelijke, zoals; brandstof voor de kachel, verf, pompen, havengeld, enz, enz. We kunnen deze sponsoren niet allemaal bij naam noemen, sommige willen dat al helemaal niet, maar ik wil deze sponsors wel heel hartelijk bedanken voor deze materialen. Bedankt! Tot slot willen wij, alle mensen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet om de vereniging De Binnenvaart, tot de inmiddels, grootste, en ik denk ook de meest actiefste vereniging in de binnenvaart, te laten zijn, bedanken !!!! Hartelijk dank en een groot applaus voor al deze mensen. Vervolgens zijn wij er bijzonder trots op, om nu de première te hebben van de film;

Vereniging De Binnenvaart: groot geworden door gewoon te blijven.

Jos Hubens voorzitter