###

Paardekracht.

###

Eenheid van vermogen. Gelijk aan 75 kgm/s = 736 W.
Tot 1978 de gebruikelijke eenheid voor de opgave van motorvermogens.
BHP, Britisch Horse Power, eenheid van vermogen in Engelssprekende landen, ca. 746 Watt.
iPK staat voor indicateur PK's, dat is het in de cylinders ontwikkelde vermogen. Deze eenheid werd voor de opgave van het vermogen van stoommachines gebruikt. Daar de in de machine optredende verliezen per machine sterk verschilden, ging men er toe over het vermogen in aPK's, dat zijn As-pk's, op te geven. Dit is het vermogen dat de machine aan de uitgaande as kan leveren, waarmee het vermogen dat voor het aandrijven van noodzakelijke hulpmachines niet in rekening gebracht wordt. Ook deze eenheid werd voornamelijk voor stoommachines gebruikt.

Voor verbrandingsmotoren hanteert men nPK's, nominale paardekrachten, of ePK's, effectieve paardekrachten. Wat men precies onder nPK's verstaat is me niet bekend.
ePK's is het vermogen aan de uitgaande as van de motor, waarbij alle, voor het functioneren van de motor noodzakelijke, hulpmachines aangedreven worden. Dergelijke hulpmachines zijn bijv. de koelwatercirculatie pomp, de smeeroliepomp, de brandstofpomp, enz. Daar het door de motor ontwikkelde vermogen mede afhankelijk is van zaken als omgevingstemperatuur, luchtvuchtigheid, bedrijfstijd, e.d. werden er, door normalisatie bureau's, normen voor het bepalen van het vermogen opgesteld.
Bekende normbureau's zijn ISO, DIN en SAE. Elk bureau heeft in de loop der jaren diverse normen opgesteld. De SAE norm is voornamelijk op Amerikaanse motoren toegepast. De oude SAE norm kwam ongeveer overeen met het vermogen in Apk's. De nieuwere normen komen meer overeen met de huidige DIN-normen.
De DIN-normen zijn in West-Europa de meest gebruikte, ze komen ongeveer overeen met de ISO-normen. Voor bedrijfsvaartuigen hanteert men meestal DIN 6270-A. Het gemeten vermogen wordt ook wel het vol-continu vermogen genoemd. Het is het vermogen dat de motor, wanneer deze dag in dag uit draait, maximaal kan leveren. DIN6270-B wordt door sommigen het jachtenvermogen genoemd. Het is het vermogen dat een motor enige tijd kan leveren. Ik geloof van één uur per twaalf uur. Dit vermogen is ca. 10% hoger dan het Din-A vermogen.
Verder is er nog het voertuigvermogen gemeten volgens DIN 70020. Het is het vermogen dat de motor gedurende  een korte tijd kan leveren. Ik meen van ca. 10 minuten elk uur. Dit vermogen is ca. 20% hoger dan het Din-A vermogen, waarbij dan ook het toerental van de motor hoger ligt. Het wordt ook wel het onderbroken vermogen genoemd.

Vermogens gemeten volgens een Din-norm noemt men Din-PK's.


###